• Tutoring szkolny

   • Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".
    Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces.         

    Program i harmonogram Kursu:

    1. Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu.
    2. Budowanie relacji w środowisku szkolnym, współpraca z rodzicami.
    3. Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej.
    4. Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. 
    5. Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju ucznia.
    6. Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora.
    7. Kreatywność tutora i jego wychowanka
    8. Wartości w pracy tutora - wychowawcy etyka pracy tutora.