•  

   Deklaracja dostępności Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

    

    

    

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU cdnsosnowiec.edu.pl

   Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

   Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   a) zamieszczone zdjęcia, grafika, logotypy i filmy nie posiadają opisów alternatywnych, część z nich opublikowana została przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   b) mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

   Strona internetowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu  posiada tryb wysokiego kontrastu i możliwość zmiany wielkości liter.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2021

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

    

    

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną Dorotą Szewczyk, e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

   Kontaktować  można się także dzwoniąc na numer telefonu(+48) 32-292-72-50

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można zażądać również udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działania.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

   Wszyscy pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli  służą  i udzielają wsparcia w zakresie podstawowej umiejętności i pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i wiedzy, w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu sprawy. Ich zadaniem jest również zapewnienie sprawnej ewakuacji poprzez pomoc fizyczną oraz zawiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkimi dostępnymi kanałami.

    

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu mieści się przy ulicy Białostockiej 17.

   Na teren CDN można dostać się na dwa sposoby:

   A)    Od godziny 8.00 do 14.30 wejściem przez szatnię Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.

   B)    Od godziny 14.30 wejściem głównym, przy którym znajduje się podjazd dla wózków oraz dzwonek.

   W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Podjazd dla wózków znajduje się od strony ulicy Białostockiej wejście od bramy głównej.

   Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

    

    

   DOSTĘP ALTERNATYWNY

   Dostępność architektoniczna realizowana jest przez wsparcie personelu Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W przypadku pojawienia się w CDN osoby niepełnosprawnej personel zapewni tej osobie wsparcie techniczne i merytoryczne.

    

   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego jest dostępny na BIP Centrum Doskonalenia nauczycieli w Sosnowcu.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać