• Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na rok szkolny 2022/2023

        

       Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

       Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Prawa i obowiązki nauczycieli/dyrektorów w kontekście popełniania przez młodzież czynów zabronionych. Termin: 29.05.2023 r., godz. 8.15 lub 11.00
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Prawa i obowiązki nauczycieli/dyrektorów w kontekście popełniania przez młodzież czynów zabronionych. Termin: 29.05.2023 r., godz. 8.15 lub 11.00

     •  

       Zapraszamy na bezpłatne szkolenie nt.:
      Prawa i obowiązki nauczycieli/dyrektorów w kontekście popełniania przez młodzież czynów zabronionych

       

       Program:

      •    wiek w kontekście odpowiedzialności prawnej,

      •    małoletni / demoralizacja,

      •    czyny karalne,

      •    obowiązek reagowania,

      •    konsekwencje; - środki wychowawcze, - środek leczniczy, - środek poprawczy,

      •    karta nauczyciela – obowiązki nauczycieli i dyrektora,

      •    prawna ochrona i odpowiedzialność nauczycieli,

      •    uprawnienia Policji,

      •    procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego,

      •    procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

      Adresaci: pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

       

      Termin: 29.05.2023 r.

      Grupa 1 – 29.05.2023 r., godz. 8.15  – 10.15

      Grupa 2 – 29.05.2023 r., godz. 11.00 – 13.00

       

      Prowadzący:

      mł.asp. Tomasz Mogielski

      Specjalista  Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

      Wydziału Prewencji

       

      Zapisy: https://forms.gle/sDQdtrHQHTjMC6ec7

      Liczba miejsc ograniczona

       

       

      Szkolenie odbywa się w ramach programu "Ludzie ludziom… - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie." który finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. 

       

      Organizatorzy projektu:

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

      Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

      Teatr Zagłębia,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Parkrun – Park Miejski

       

    • Konkurs na plakat elektroniczny, zorganizowany w ramach miejskiego projektu dotyczącego zmian klimatycznych.
     • Konkurs na plakat elektroniczny, zorganizowany w ramach miejskiego projektu dotyczącego zmian klimatycznych.

     •  

      Regulamin konkursu na PLAKAT ELEKTRONICZNY na temat zmian klimatycznych

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach miejskiego projektu dotyczącego zmian klimatycznych.

      CELE KONKURSU

      1. Wzmocnienie świadomości uczniów na temat zmian klimatycznych.
      2. Budzenie zainteresowania koniecznością ochrony środowiska lokalnego.
      3. Kształtowanie postaw pro-ekologicznych.
      4. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas biorących udział w projekcie.
      2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu elektronicznego na temat zmian klimatycznych w wyznaczonym dla szkoły obszarze: powietrze, woda, las, bioróżnorodność biologiczna, gospodarka odpadami.

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze:

      Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 25, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 39, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 47

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda:

      Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30, Szkoła Podstawowa nr 45,

      Szkoła Podstawowa nr 48

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna:

      Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29
       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami:

      Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 18,

      Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las:

      Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 37

       

      1. Konkurs ma charakter indywidualny – autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
      2. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1)
      3. Każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prace – jedną w kategorii klas młodszych II-III, jedną w kategorii klas IV-V SP.

      WARUNKI TECHNICZNE PRAC

      1. Plakat powinien zostać wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnych graficznych programów komputerowych, zapisany w postaci jednego pliku pdf lub jpg w dowolnym programie komputerowym.
      2. Nazwa pliku to "Plakat_SPnumerszkoły".
      3. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Plakaty zapisane w formacie jpg lub pdf  wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia  22 maja 2023 r.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/sfotografować i przesłać organizatorom na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs plakaty oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną nagrodzone, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, wartość artystyczna.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2023.

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
    • Konkurs na najciekawszego mema, zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna w roku szkolnym 2022/23
     • Konkurs na najciekawszego mema, zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna w roku szkolnym 2022/23

     •  

      Regulamin konkursu na najciekawszego mema na temat Sosnowca

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna (w roku szkolnym 2022/23)

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
      3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
      6. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Konkurs polega na wykonaniu mema związanego z Sosnowcem, który powinien zachęcać do uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych i w komentarzu propagować wartości związane ze sztuką, przyrodą i zabytkami architektonicznymi okolicy. Prace należy przesłać mailem wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)
       i zgodą rodziców (załącznik nr 2) do CDN w Sosnowcu.
      3. Memy należy tworzyć w oparciu o własne pomysły, zdjęcia i grafikę (pod  warunkiem, że nie są one objęte prawem autorskim i nie naruszają praw/ dobra innych osób), za pomocą dowolnej aplikacji, dozwolona jest dowolna technika wykonania. Zgłoszone do konkursu prace muszą mieć format pliku JPG lub PNG. Należy podać źródła, z których korzystał uczeń.
      4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
      5. Na konkurs należy przekazywać memy wykonane indywidualnie.
      6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy memy.
      7. Prace może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1).

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie memów, zapisanych w formatach: jpg lub png wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia  22 maja 2023 r. w temacie wiadomości wpisując: konkurs - mem.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/ sfotografować i przesłać na adres mailowy CDN
       w Sosnowcu cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs memy oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Mem musi być pozytywny, nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać.
      3. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną nagrodzone, przewiduje się także wyróżnienia.
      4. Memy należy tworzyć w oparciu o własne pomysły i grafikę, za pomocą dowolnej aplikacji.
      5. Prace zgłoszone do konkursu powinny być zapisane w formatach: jpg lub png.
      6. Przy ocenie memów będą brane pod uwagę: a) samodzielność, b) pomysłowość
       i innowacyjność, c) estetyka, d) zgodność z tematem i wymogami.
      7. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      8. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2023 na Gali  podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2022/23.

      TERMINY

      22.05.2023 - przesłanie memów na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Czerwiec 2023 – gala podsumowująca konkurs – ogłoszenie wyników

       

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
       bez podania przyczyn.
    • Ogólnopolska Akcja Czytania na Polanie 2023
     • Ogólnopolska Akcja Czytania na Polanie 2023

     • Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie na Polanie".

      Akcja jest skierowana do uczniów, nauczycieli, lokalnej społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem tej inicjatywy jest Katarzyna Paliga - nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej. Akcja jest realizowana w ramach kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom".

      Akcja polega na zorganizowaniu imprezy czytelniczej w jednym wybranym przez placówkę dniu między 1-20 czerwca 2023 roku, a jej realizacja odbywa się na świeżym powietrzu. Społeczność placówki przychodzi tego dnia z kocami lub poduszkami  i w wybranym przez koordynatora placówki miejscu na zewnątrz organizują przestrzeń czytelniczą (nie ma obowiązku zbierania wszystkich uczestników w jednym miejscu).  W ramach akcji, poza głośnym czytaniem i innymi aktywnościami, należy przeprowadzić z uczestnikami dyskusję (pogadankę, rozmowę) na temat przeczytanych tekstów.

      Koordynator placówki dokumentuje przeprowadzenie akcji w dowolny wybrany przez siebie sposób, a następnie zamieszcza na stronie internetowej placówki lub w mediach społecznościowych krótką relację z tego wydarzenia opatrzoną hasztagiem #czytanienapolanie .

      W akcji mogą brać udział placówki oświatowe każdego typu (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze). Głównym celem tej inicjatywy jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja społeczeństwa lokalnego oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

      REGULAMIN Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie na Polanie";

      http://sp29dg.pl/czytanie-na-polaniehttp://sp29dg.pl/czytanie-na-polanie

      PLAKAT Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie na Polanie";

      http://sp29dg.pl/czytanie-na-polaniehttp://sp29dg.pl/czytanie-na-polanie

      Udział w akcji jest otwarty, dobrowolny i bezpłatny;

      Akcja nie ma charakteru konkursu, nie przewiduje się nagród;

      Placówka biorąca udział w akcji otrzyma Certyfikat udziału;

      Warunkiem uczestnictwa w akcji jest prawidłowe wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO;

      https://forms.gle/kAmNUmkjyeTrKV3s9

      Zgłoszenia do akcji przyjmowane są do 15 czerwca 2023 roku;

      Placówki biorące udział w akcji wypełniają do 30 czerwca 2023 roku krótkie sprawozdanie;

      Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Organizatora do 30 września 2023 roku;

      Grupa na FB "Czytanie na Polanie" -

      https://www.facebook.com/groups/czytanienapolanie

      Organizatorem akcji jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej.

      sp29kp@interia.pl

      Placówkami partnerskimi akcji są:

      Fundacja Powszechnego Czytania

      Ratownicy Czytelnictwa

      Wydawnictwo Wrażlive

      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

      Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom

      Czasopismo Guliwer

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Będzinie

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Link do formularza zgłoszeniowego:

      https://forms.gle/s4zCPRxzrQfTmw8WA

      Link do zakładki na stronie:

      http://sp29dg.pl/czytanie-na-polanie

    • Szkolenie stacjonarne: Trening relaksacyjny dzieci i młodzieży. Termin cz. 1: 29.05.2023 r. godz. 16.00, cz. 2: 05.06.2023 r. godz.16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Trening relaksacyjny dzieci i młodzieży. Termin cz. 1: 29.05.2023 r. godz. 16.00, cz. 2: 05.06.2023 r. godz.16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Trening relaksacyjny dzieci i młodzieży

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele edukacji przedszkolnej                     i wczesnoszkolnej, logopedzi, nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Wizualizacja.
      • Trening autogenny.
      • Relaksacja progresywna.
      • Relaksacja w ruchu.
      •  Gry i zabawy relaksacyjne.
      • Warsztat trenerski.

      Czas trwania szkolenia:  8 godzin dydaktycznych ( 2x4h)

      Data i godzina realizacji szkolenia: cz. 1: 29.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00

                                                             cz. 2: 05.06.2023 r. (poniedziałek) godz.16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Drugim Edukacyjnym Śniadaniu. Termin: 30.05.2023r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Drugim Edukacyjnym Śniadaniu. Termin: 30.05.2023r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Edukacyjnych Śniadaniach

       

      Ideą spotkań, które będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

       

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin drugiego spotkania: 30.05.2023 r., godz. 11.00

      Organizatorzy:

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/7jzZu4XV3AN5YSqN6

    • Bezpłatne Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TEATR - SŁOWO MÓWIONE I PRZESTRZEŃ SCENICZNA. Termin: 06.05.20203 r.
     • Bezpłatne Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TEATR - SŁOWO MÓWIONE I PRZESTRZEŃ SCENICZNA. Termin: 06.05.20203 r.

     • Zapraszamy na drugi z cyklu 3 bezpłatnych warsztatów dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami i aktywizmem - dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz wszystkich chcących wykorzystać sztuki performatywne, w tym taniec, sztukę teatralną i cyrkową, w edukacji o prawach człowieka.

      TEATR + słowo mówione + scenografia - tworzenie przestrzeni scenicznej 06.05

      Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzem do zapisów znajdziecie w wydarzeniu

      FORMULARZ ZAPISÓW NA WARSZTATY:https://forms.gle/pDFEKV8QTF8EwzQh8

      Czego się spodziewać:Każdy warsztat będzie się składał z części teoretycznej połączonej z praktycznym wdrożeniem. Na zakończenie i podsumowanie każdego warsztatu uczestnicy wykonają krótki performance, który zostanie zarejestrowany na wideo.Warsztaty odbywają się pod patronatem merytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymać oficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatch.

      Temat wiodący Migracje i edukacja dla pokoju.

      Warsztaty odbywają się pod patronatemmerytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli wSosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymaćoficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatach.

      Zapisy https://forms.gle/pDFEKV8QTF8EwzQh8

      Ekspertki warsztatu TEATR + słowo mówione + scenografia - tworzenie przestrzeni scenicznej

      Agnieszka Kraińska -politolożka, edukatorka z zakresu edukacji obywatelskiej i prawnej oraz historii, społeczniczka, redaktorka naczelna w miejskim radiu internetowym Radio Żory, Liderka Dialogu.Pracuje w Szkole w Chmurze, Dobra.Tu.Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2022, wyróżniona w nagrodzie im. I. Sendlerowej„Za naprawianie świata” w 2019, Człowiek Roku 2016 w Żorach.Aktywistka w obronie praw człowieka i obywatela.

      Agata Kędzia -pedagożka teatru, animatorka kultury, performatyczka.Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i performatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako autorka koncepcji, koordynatorka i prowadząca zajęcia współtworzy projekty z zakresu pedagogiki teatru w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Pisze artykuły, tropi związki pomiędzy sztuką i edukacją, współtworzy projekty twórcze aktywizujące dzieci, młodzież i dorosłych. Miłośniczka teatru tworzonego z myślą o młodej widowni. Za pracę „Trudna sztuka dorastania. Wydarzenia performatywne dla nastoletniej publiczności” otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, organizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie (2021). Współautorka spektakli: „spektakl, który nie powstał” (premiera w Instytucie im. J. Grotowskiego w 2021 r.), „musimy już kończyć” (premiera w lokalu w Bytomiu w 2022 r.).

    • Bezpłatny cykl bezpłatnych bezpłatny szkoleń stacjonarnych dla rodziców i nauczycieli: EMPATYCZNE PONIEDZIAŁKI
     • Bezpłatny cykl bezpłatnych bezpłatny szkoleń stacjonarnych dla rodziców i nauczycieli: EMPATYCZNE PONIEDZIAŁKI

     • Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję szkoleń dla rodziców i nauczycieli
      pn.: Empatyczne Poniedziałki

       

       

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadząca szkolenie:

      Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC, w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, z wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. Między głową a sercem - istota Porozumienia bez Przemocy

      Rozróżnienia pozwalają nazywać rzeczy i przypominają o tym, że mamy wybór, a nasze wybory niosą za sobą jakieś konsekwencje. Postrzeganie świata przez pryzmat rozróżnień pozwala budować postawę porozumieniową i tym samym przyczyniać się do podnoszenia jakości życia swojego i innych osób.

      Termin: 17.04.2023 r., godz. 17.00-20.00

       

      2. Przekonania - Czy wierzysz swoim myślom?

      Myśli, przekonania, opinie - oto nasze nawykowe drogowskazy. Świadomość przekonań, które, nam służą pozwala rozwinąć skrzydła, podobnie jak świadomość tych, które nie służą nam, ani naszym relacjom, pozwala wnieść zmianę w obszary, które zmiany wymagają.

      Termin: 08.05.2023 r., godz. 17.00-20.00

       

      3. Siła wdzięczności

      Liv Larsson nazywa wdzięczność najtańszym biletem do szczęścia, a badania pokazują, że praktykowanie wdzięczności zwiększa nasz dobrostan. Na spotkaniu nauczymy się rozpoznawać sygnały zapraszające do wyrażanie wdzięczności i zaczniemy ją praktykować.

      Termin: 05.06.2023 r., godz. 17.00-20.00

       

      GRUPA STAŁA - Spotkanie przeznaczone są dla osób, które mają za sobą udział w empatycznych poniedziałkach/czwartkach lub w innej formie warsztatów z Porozumienia bez Przemocy

       

      Zapisy: https://forms.gle/bQcRrEVVVB9FLbp19

       

    • Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights 𝙎𝙕𝙏𝙐𝙆𝘼 𝘾𝙔𝙍𝙆𝙊𝙒𝘼. Miejsce: Katowice Miasto Ogrodów. Termin: 03.06.2023 r., godz.10.00
     • Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights 𝙎𝙕𝙏𝙐𝙆𝘼 𝘾𝙔𝙍𝙆𝙊𝙒𝘼. Miejsce: Katowice Miasto Ogrodów. Termin: 03.06.2023 r., godz.10.00

     • Otwieramy zapisy na trzeci z cyklu 3 bezpłatnych warsztatów 𝗟𝗔𝗕𝟰𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami i aktywizmem - dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz wszystkich chcących wykorzystać sztuki performatywne, w tym taniec, sztukę teatralną i cyrkową, w edukacji o prawach człowieka.

      𝙎𝙕𝙏𝙐𝙆𝘼 𝘾𝙔𝙍𝙆𝙊𝙒𝘼 + 𝙪ż𝙮𝙘𝙞𝙚 𝙧𝙚𝙠𝙬𝙞𝙯𝙮𝙩ó𝙬 𝟑.𝟎𝟔

      Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzem do zapisów znajdziecie w wydarzeniu

      FORMULARZ ZAPISÓW NA WARSZTATY:https://forms.gle/HKWqNRxvyEDRwgfT8

      Czego się spodziewać:Warsztaty będą składały się z części teoretycznej połączonej z praktycznym wdrożeniem. Na zakończenie i podsumowanie każdego warsztatu uczestnicy wykonają krótki performance, który zostanie zarejestrowany na wideo.

      Temat wiodący Migracje i edukacja dla pokoju.

      Warsztaty odbywają się pod patronatemmerytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli wSosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymaćoficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatach.

      Zapisy https://forms.gle/HKWqNRxvyEDRwgfT8

      Eksperci warsztatuSZTUKA CYRKOWA + użycie rekwizytów

      𝘼𝙡𝙚𝙠𝙨𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙎𝙚𝙧𝙖𝙛𝙞𝙣Uczennica Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.Jej specjalizacją jest akrobatyka powietrzna, a dokładniej lina pionowa i latające trapezy. Przed szkołą cyrkową zajmowała się przez wiele lat tańcem, a później także akrobatyką.

      𝙂𝙧𝙯𝙚𝙜𝙤𝙧𝙯 𝙍𝙖𝙟𝙨Nauczyciel specjalizacji w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku. Absolwent pedagogiki na APS w Warszawie. Artysta cyrkowy i aktor fizyczny w Teatrze Akt.

      Gdzie? Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Katowicach w Instytucji Kultury Miasto Ogrodów Katowice Miasto Ogrodów w godzinach 10:00-17:00 (z godzinną przerwą na lunch pomiędzy).

    • BEZPŁATNE Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TANIEC i SZTUKI WIZUALNE. Termin: 29.04.2023 r., godz. 10.00-17.00. Instytut Kultury im. K. Bochenek - Miasto Ogrodów
     • BEZPŁATNE Warsztaty sztuk performatywnych LAB4HumanRights: TANIEC i SZTUKI WIZUALNE. Termin: 29.04.2023 r., godz. 10.00-17.00. Instytut Kultury im. K. Bochenek - Miasto Ogrodów

     • Stowarzyszenie NIEMARUDNI oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty

       

      Oficjalnie otwieramy zapisy na pierwszy z cyklu 3 bezpłatnych warsztatów dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami i aktywizmem - dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz wszystkich chcących wykorzystać sztuki performatywne, w tym taniec, sztukę teatralną i cyrkową, w edukacji o prawach człowieka.

      Pierwszy warsztat TANIEC I SZTUKI WIZUALNE już 29.04 (sobota) MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

      Gdzie? Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek - Katowice Miasto Ogrodóww godzinach 10:00-17:00 (z godzinną przerwą na lunch pomiędzy)

      Czego się spodziewać:Każdy warsztat będzie się składał z części teoretycznej połączonej z praktycznym wdrożeniem. Na zakończenie i podsumowanie każdego warsztatu uczestnicy wykonają krótki performance, który zostanie zarejestrowany na wideo. Warsztaty odbywają się pod patronatem merytorycznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, w związku z czym będzie można otrzymać oficjalne zaświadczenie o udziale w warsztatach.

      Temat wiodący Migracje i edukacja dla pokoju.

      Zapisy https://docs.google.com/.../1FAIpQLScno76H8XhbMY.../viewform

      Eksperci warsztatu TANIEC I SZTUKI WIZUALNE

      Agnieszka Kraińska - politolożka, edukatorka z zakresu edukacji obywatelskiej i prawnej oraz historii, społeczniczka, redaktorka naczelna w miejskim radiu internetowym Radio Żory, Liderka Dialogu.Pracuje w Szkole w Chmurze, Dobra.Tu. Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2022, wyróżniona w nagrodzie im. I. Sendlerowej„Za naprawianie świata” w 2019, Człowiek Roku 2016 w Żorach.Aktywistka w obronie praw człowieka i obywatela.

      Sonia Egner - tancerka, choreograf, reżyserka ruchu, nauczycielka tańca.Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu i Codarts Rotterdam Dance Academy w Holandii.Stypendystka programu Erasmus, spędziła 5 miesięcy na wydziale choreografii w Institut del Teatre w Barcelonie. Swój staż zawodowy odbyła w prestiżowym holenderskim zespole tanecznym Introdans, w Arnhem. Brała udział w wielu festiwalach i warsztatach tanecznych w Polsce i zagranicą. Autorka artystycznego krótkometrażowego filmu z tańcem w tle ,,MIGRACJE III" i założycielka Projekt Migracje. Pracowała jako nauczyciel tańca i baletu w wielu szkołach tanecznych w Polsce, również w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku. Obecnie rozwija się jako reżyserka ruchu, tworzy choreografie do teledysków, między innymi dla:Natalii Kukulskiej, Małgorzaty Markiewicz, Honoraty Skarbek, Natalii Moskal, Kasi Cerekwickiej.Poza tańcem interesuje ją zgłębianie innych kultur i działań multidyscyplinarnych. Ukończyła studia magisterskie z Zarządzania Międzykulturowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.www.instagram.com/sonia.egner

    • Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. 21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.
     • Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. 21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.

     • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim i w kraju.  W ramach festiwalu są organizowane już od 25 lat Giełdy Wydawców. W trakcie wydarzenia nauczyciele mogą brać udział w bezpłatnych warsztatach metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka, doradców metodycznych i przez zaproszonych specjalistów, zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, pokazy działań i możliwego wsparcia dla nauczycieli oferowanego przez instytucje nauki  i kultury.  Nasi goście mogą uczestniczyć dodatkowo w różnego rodzaju imprezach towarzyszących, mają okazję do nawiązywania kontaktów zawodowych z różnymi instytucjami przydatnymi w pracy szkoły. W tym roku wydarzenie będzie miało formę hybrydową. W sobotę będzie okazja do odwiedzenia stoisk różnych wydawnictw i instytucji kultury.

      Patronaty:

      Uniwersytet Śląski oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej.

      Najbliższa edycja Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje” odbędzie się:

      21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.

      W programie: niemal 80 bezpłatnych, różnego rodzaju warsztatów metodycznych dla nauczycieli: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej (o czytaniu sylabowym, wrażeniowym, kodowaniu, kartach metaforycznych i in.), przedmiotów humanistycznych (o mykologii i literaturze, filmie i fotografii na różnych lekcjach, o kontekstach kulturowych),  języków obcych (o klimacie na lekcjach, projektach), przedmiotów przyrodniczych, matematyki, techniki ( m.in. o TIK, karcie rowerowej, dziewiarstwie na technice, Lego). A oprócz tego zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zajęcia dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych, zajęcia dotyczące dykcji, emisji głosu, klimatu Śląska, debat oksfordzkich i wiele, wiele innych! Będzie też można zobaczyć na żywo różne eksperymenty chemiczne i lodowe eksperymenty.

      Pełny program i zapisy:

      https://www.womkat.edu.pl/pl/Oferta/Festiwal_Edukacyjny_2023

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

    • BEZPŁATNA ZAGŁĘBIOWSKA KONFERENCJA NT.: „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI" PRZYSZŁY KREATOR KULTURY, NAUKI I SZTUKI, CZY TYLKO TRUDNY UCZEŃ?Termin: 5.04.2023 r., godz. 9.00. Zagłębiowska Mediateka
     • BEZPŁATNA ZAGŁĘBIOWSKA KONFERENCJA NT.: „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI" PRZYSZŁY KREATOR KULTURY, NAUKI I SZTUKI, CZY TYLKO TRUDNY UCZEŃ?Termin: 5.04.2023 r., godz. 9.00. Zagłębiowska Mediateka

     • Serdecznie zapraszamy na bezpłatną

      ZAGŁĘBIOWSKĄ KONFERENCJĘ NT.:
      „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA

      W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI"

      PRZYSZŁY KREATOR KULTURY, NAUKI I SZTUKI,  CZY TYLKO TRUDNY UCZEŃ?

       

      Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sosnowca - Arkadiusza Chęcińskiego

       

      Adresaci: nauczyciele, rodzice, specjaliści

      Miejsce: ZAGŁĘBIOWSKA  MEDIATEKA  /AULA/ (ul. Kościelna 11, Sosnowiec)

      Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

      Współorganizator: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Patronat: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu

      Partner:

      • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
      • Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu

      Zapisy na konferencję (05.04.2023)  i warsztaty (03.04.2023):https://forms.gle/rRYbJzKhHiJpty868

      Program:

      8.15 - 9.00 rejestracja uczestników

      9.05 - 9.15
      otwarcie konferencji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu
      Beatę Grygutis

      9.15 – 9.30
      wykład "Od orzeczenia do rewalidacji"
      Agnieszka Duszyc

      9.30 – 10.10
      wykład "Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w oparciu o Trening Zastępowania Agresji ART"
      Jolanta Gęsiarz

      10.10 – 10.25
      wykład "Uczeń z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym w szkole ogólnodostępnej"
      Justyna Pietruszka

      10.25 – 10.45
      wykład "Co może być przyczyną nadwrażliwości oralnej?"
      Agnieszka Hankus

      10.45 – 11.00
      wykład "Profilaktyka w pracy z uczniami z cukrzycą"
      dr n. med. Danuta Broncel-Czekaj

      11.00 – 11.30 przerwa kawowa

      11.35 – 11.55
      wykład "Techniki teatralne w pracy z uczniem ( case study)"
      Piotr Zawadzki

      11.55 - 12.20
      wykład "Autyzm kontra  system edukacji. Szkoło, zaakceptuj mojego syna!"
      Marieta Skrzypczyk - mama nastoletniego ucznia z zespołem  Aspergera

      12.20 – 12.45
      wykład "Sprawdź, czy przypadkiem wszyscy nie jesteśmy Autystami….”
      dr n. ekonom. Marek Bartoń

      12.45 – 13.20
      wykład "Zmysły na START - czyli co warto wiedzieć o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci z ASD”"
      Justyna Fit-Kempska

      13.20-13.35
      wykład "Moje lęki, frustracja i zwycięstwo"
      Oliwier Dróżdż - uczeń  w spektrum

      13.35-14.00
      wykład  "Techniki sztuk performatywnych w rewalidacji z uczniem z ASD"
      Małgorzata Chojnacka-Lewandowska

      14.00 zakończenie konferencji

      Moderator - Małgorzata Chojnacka-Lewandowska  - SP8 w Sosnowiec

       

      SALA EDUKACYJNA POZIOM 0

      10.15 - 11.15 Katarzyna Ściebura-Biesiada

      Badania przesiewowe z przetwarzania słuchowego
      (badanie audiometryczne, rozumienie mowy w szumie)

      11.40-12.40 Justyna Pietruszka - badania przesiewowe Neuroflow

      Słodkowści podczas przerwy kawowej zostaną przygotowana przez Kawiarnię Abadaba w Sosnowcu

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne warsztaty "Terapia przez Sztukę"

      Termin: 03.04.2023 r., 16.30 – 18.30

      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

      Warsztaty z technik teatru lalkowego i dramy - M. Chojnacka -Lewandowska
      Formy: Aktor z Lalką na estradzie: mapety - lalki z ulicy Sezamkowej, lalki Raua (wielkości człowieka) sala nr 20, godz.16.00-17.00

      Warsztaty głosu i piosenki aktorskiej - Izabela Sobota
       "A może VOX IN POLAND?"
      Praca z mikrofonem, praca z ulubionym podkładem muzycznym, interpretacja piosenki
      sala nr 9 godz. 17.00-18.00

      Warsztaty z logopedii artystycznej i impostacji - M. Chojnacka- Lewandowska
      "Rytm i melodia… karta mikrofonowa aktora i dziennikarza. Co głos może zdziałać w Radiu"
      Ćwiczenia dykcji ze Szkoły Filmowej i Teatralnej.
      sala nr 20, godz. 17.30-18.30

      ---------------------------------------------------------------------

      dla uczniów:

      Obowiązują zapisy: warsztaty.sp8sosnowiec@gmail.com

      Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu wraz ze współorganizatorami
      zaprasza uczniów na WARSZTATY "TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ"
      towarzyszące ZAGŁĘBIOWSKIEJ KONFERENCJI „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI"

      Termin: 03.04.2023 r., 16.30 – 18.30

      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

       

      Warsztaty z arteterapii - Elżbieta Szyjka
      "Praca w drewnie, Ja i Picasso..."
      sala nr 10, godz. 16.30- 17.30
      uczestnicy wiek 7- 12l                (10os.)

      Warsztaty z muzykoterapii - Robert Barlik, Izabela Sobota
      "Niekonwencjonalne instrumenty i muzyka, kreator muzyki –  aplikacje z bitami, jak prosto komponować"
      sala nr 43, godz. 16.30- 17.30
      uczestnicy wiek 7- 13l              (10os.)

      Warsztaty z plastykoterapii - Agnieszka Kołodziejczyk, Anna Żyła
      "Sensoryka, praca z piaskiem kinetycznym, gliną, ciastoliną"
      sala nr 4, godz. 16.30 – 17.30
      uczestnicy wiek 7-10 l     (10 os.)

      Warsztaty i zabawy logopedyczne - Anita Bączkiewicz
       "To jest to, w czym Ci pomoże logopedia"
      Jak prawidłowo artykułować samogłoski, jak należy pracować z głosem.
      sala nr 6, godz. 17. 00 -18.00
      uczestnicy wiek 7-  9lat                (10os.)  

       

      Obowiązują zapisy: warsztaty.sp8sosnowiec@gmail.com

       

      KONFERENCJA 05.04.2023

      PRELEGENCI

      WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I DO UCZNIÓW 03.04.2023


    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Kreatywne zajęcia z tekstem i książką. Termin: 13.04.2023 r. godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Kreatywne zajęcia z tekstem i książką. Termin: 13.04.2023 r. godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne:

       

       

      Kreatywne zajęcia z tekstem i książką

       

       

      Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele poloniści

      Prowadząca szkolenie: Katarzyna Paliga

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Wykorzystanie picture booków, teatrzyka kamishibai oraz tekstów biblioterapeutycznych w pracy z uczniem.
      • Przegląd tekstów literackich i dobranych do nich pomocy dydaktycznych, służących kreatywnemu prowadzeniu  zajęć warsztatowych.
      • Przykłady tekstów do aktywizujących  działań  praktycznych, np. warsztat z kolażem, szyciem, kostkami opowieści. 

       

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Koszt szkolenia: BEZPŁATNE

       

       

       

      Zapisy poprzez link:

      https://forms.gle/RTgFXvEvNW49swf77

       

       

    • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Edukacyjnych Śniadaniach Czwartkowych. Termin: 13.04.2023 r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66
     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Edukacyjnych Śniadaniach Czwartkowych. Termin: 13.04.2023 r., godz. 11.00. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

     • Zapraszamy dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych do uczestnictwa w Edukacyjnych Śniadaniach Czwartkowych

       

      Ideą spotkań, które będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy.

      Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcie w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje nam  między innymi porozumienie bez przemocy. Wszystko to w atmosferze przyjacielskiego śniadania z dobrą kawą i przekąską.

       

      Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 66

      Termin pierwszego spotkania: 13.04.2023 r., godz. 11.00

      Organizatorzy:

      Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Zapisy: https://forms.gle/WxeipDzxZRm1s9PL8

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPE. Termin 17.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 11.00
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPE. Termin 17.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 11.00

     •  Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPE

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli

      Prowadząca szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia:  11.00-14.00   SZKOLENIE ODWOŁANE

      Główne treści szkolenia:

      1. Wykład: Czym są dostosowania i kto je konstruuje?
      2. Przykłady dostosowań - dokumentacja i dobre praktyki. 
      3. Jak i gdzie tworzyć spersonalizowane karty pracy, ćwiczenia i zadania. Przykłady bezpłatnych narzędzi i generatorów.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 11.00

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania zmysłu słuchu i układu przedsionkowego, nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Termin 11.05.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).
     • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania zmysłu słuchu i układu przedsionkowego, nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Termin 11.05.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zaburzenia funkcjonowania zmysłu słuchu i układu przedsionkowego, nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Program:                                                                                                                                             

      • Objawy dysfunkcji zmysłu słuchu i układu przedsionkowego u dzieci.
      • Nadpobudliwość psychoruchowa
      • Sen u dzieci, jego zaburzenia i wpływ na funkcjonowanie.
      • Ćwiczenia, gry i zabawy normalizujące funkcjonowanie w/w zmysłów.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.05.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Właśnie ruszyła rejestracja do drugiej edycji Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”!
     • Właśnie ruszyła rejestracja do drugiej edycji Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”!

     • Właśnie ruszyła rejestracja do drugiej edycji Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”!

      Po raz pierwszy Akcja została przeprowadzona w 2021/22 roku szkolnym.

      Z materiałami pierwszej edycji możecie zapoznać się tu – https://tuptuptup.org.pl/materialy_drz/

      Dzięki Akcji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poznają życie zwierząt w dwóch odmiennych regionach: Morzu Bałtyckim oraz Afrykańskiej Sawannę i lasach tropikalnych. Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom, spotkaniom online z zootechnikami z ośrodków ratowania zwierząt oraz scenariuszom tworzonym przez Fundację CultureLab dzieci dowiedzą się, jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata, a na koniec będą mogły podjąć decyzję czy chcą wesprzeć ochronę poprzez charytatywny kiermasz.

      Cel Akcji

      Celem Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest:

      • zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt. Poprzez różnorodne działania dzieci poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące Morze Bałtyckie oraz sawannę afrykańską i lasy tropikalne.
      • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego,
      • wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących obszary arktyczne oraz polskie lasy

      Chcemy wzbudzić w najmłodszych dzieciach nie tylko empatię, ale również chęć działania i ochrony dzikich zwierząt. W marcu – czerwcu 2023 roku nauczyciele poprowadzą zajęcia na temat życia i ratowania zwierząt z różnych zakątków świata. W wybranym przez nauczyciela tygodniu dzieci zobaczą prezentacje i zdjęcia, obejrzą filmy, usłyszą odgłosy lasu i morza arktycznego.

      Każda grupa/klasa biorąca udział w projekcie będzie miała za zadanie podjąć świadomą decyzję wsparcia finansowego jednego z dwóch centrów rehabilitacji zwierząt, o którym dowie się w ramach warsztatów. W tym celu dzieci wspólnie z rodzicami lub dziadkami będą mieć za zadanie wykonanie w domu jednej pacynki. Pacynki mogą służyć jako rekwizyty przy prowadzeniu zajęć. Równocześnie równie ważne jest to, by w wybrany dzień została zorganizowana charytatywna sprzedaż pacynek.

      Całkowity dochód ze sprzedaży pacynek zostanie przekazany Fundacji CultureLab na wsparcie Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z dwóch wybranych regionów świata.

      Harmonogram działań

      20 stycznia – 28 lutego 2023 r. Rejestracja do udziału w Akcji.

      1 marca – 15 czerwca 2023 r. Organizacja działań w placówkach edukacyjnych:

      • zorganizowanie zajęć edukacyjnych na podstawie materiałów edukacyjnych TupTupTup,
      • udział w szkoleniach dla nauczycieli (kwiecień 2023) i warsztatach dla dzieci (kwiecień/maj 2023),
      • udostępnienie zdjęć z prowadzonych zajęć z dziećmi na stronach internetowych i w mediach społecznościowych placówek (patrz rozdział Raportowanie poniżej),
      • informacja o przebiegu zajęć na fanpage
      • TupTupTup w Facebook (patrz rozdział Raportowanie poniżej),
      • organizacja zbiórki charytatywnej i przekazanie darowizny.

      25 czerwca 2023 r. Ostateczny termin złożenia przez Koordynatora lub Nauczyciela raportu z akcji charytatywnej i rozliczenie z zorganizowanej zbiórki.

      25-30 czerwca 2023 r. – Wysyłka dyplomów Nauczycielom i Koordynatorom o udziale w projekcie.

      30 lipca 2023 r. – Zamieszczenie na stronie Fundacji raportu merytorycznego i finansowego z przeprowadzonej Akcji.

      Jakie wsparcie otrzyma nauczyciel?

      Każdy nauczyciel, który zgłosi się do projektu, otrzyma od Fundacji wsparcie merytoryczne i szereg materiałów na temat życia i ratowania zwierząt morskich oraz zwierząt sawanny afrykańskiej i lasów tropikalnych. Nauczyciel otrzyma:

      a) SZKOLENIE ONLINE: Wszyscy chętni nauczyciele będą mogli wziąć udział w jednym z trzech 1,5-godzinnych szkoleń online, prowadzonych w kwietniu 2023 r. (dokładne terminy szkoleń zostaną podane w marcu). Wszyscy nauczyciele, po szkoleniu, otrzymają zaświadczenie w formie pdf.

      b) WARSZTATY Z PRACOWNIKAMI CENTRÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT: W maju 2023 r. nauczyciele będą mogli wziąć udział 40-minutowych warsztatach online prowadzonych przez weterynarza lub zootechnika z Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (dokładne terminy szkoleń zostaną podane w marcu). Warsztaty tłumaczone będą na język polski. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, jak przebiega proces rehabilitacji pacjentów.

      c) MATERIAŁY EDUKACYJNE do WARSZTATÓW: 1 marca Fundacja wyśle mail z informacją o dostępnych materiałach edukacyjnych na stronie TupTupTup.org.pl.

      d) SZABLONY CHARYTATYWNYCH PACYNEK-ZWIERZĄTEK: Fundacja przygotuje szablony charytatywnych PACYNEK-ZWIERZĄTEK występujących zarówno w opowiadaniach, prezentacjach, jak i innych materiałach edukacyjnych.

      Raportowanie

      Chcąc otrzymać zaświadczenie z prowadzenia zajęć oraz Dyplom dla placówki, nauczyciel musi:

      1. Przeprowadzić co najmniej 1 tydzień warsztatowy poświęcony tematyce dzikich zwierząt.

      2. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na Facebooku TupTupTup. W tym celu należy wejść na stronę https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab. Każdego miesiąca Fundacja publikować będzie jeden post, przypięty do góry strony, przeznaczony na dzielenie się swoimi doświadczeniami przez nauczycieli. W tworzonym poście należy napisać:

      • nazwę placówki
      • tematykę poruszaną na zajęciach
      • hasztag #dzieciakiratujazwierzaki

      3. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na stronie internetowej lub mediach społecznościowych własnej placówki. W tym celu zamieszczamy:

      • zdjęcie z zajęć
      • tematykę zajęć
      • hasztag #dzieciakiratujazwierzaki
      • tagujemy profil Fundacji CultureLab (Facebook: @TupTupTup.Culturelab, Instagram: @tup_tup_tup)

      Jeśli informacja o przeprowadzonych zajęciach została zamieszczona na stronie internetowej placówki, wystarczy zamieścić opis zajęć ze zdjęciami wraz z linkiem na stronę Akcji – http://www.culturelab.pl/dzieciaki-ratuja-zwierzaki-2

      4. Zastanowić się wraz z dziećmi, na rzecz których zwierząt (foki czy słonie) dzieci chcą stworzyć pacynki, a następnie przeprowadzić akcję charytatywną „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.

      5. Wysłać pieniądze pozyskane z akcji charytatywnej na konto Fundacji CultureLab (dokładny opis procedury znajduje się w regulaminie) w ciągu 7 dni od przeprowadzenia wydarzenia. (Nie później niż do 25 czerwca 2023 roku).

      6. Wypełnić krótki raport końcowy na stronie culturelab.pl do dnia 25 czerwca 2023 roku.