• Wizja Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      

     Nadrzędnym celem Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu jest wspomaganie nauczycieli w ich wszechstronnym rozwoju zawodowym oraz udzielanie wsparcia szkołom i placówkom w ich działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

      

     Uwzględniając kluczową rolę nauczycieli w realizacji zadań oświatowych, opracowujemy oferty doskonalenia zapewniające zaspokajanie potrzeb środowiska edukacyjnego.

      

     Kadra kierownicza CDN i pracownicy naukowi współpracujący z Centrum tworzą zespół ukierunkowany na podejmowanie działań innowacyjnych i realizację zadań w sposób kompetentny i profesjonalny.

      

     Działalność Centrum stwarza możliwości i daje szanse podnoszenia jakości pracy pojedynczego nauczyciela oraz szkół i placówek oświatowych.

      

     Osiągamy swoje cele czerpiąc doświadczenia z naszych dotychczasowych działań, wykorzystując twórcze postawy osób realizujących zadania Centrum i współpracując z szeroko pojętym środowiskiem edukacyjnym.

      

     Otwartość i elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby nauczycieli i szkół, rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej, życzliwość i klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom, zapewniają właściwą jakość doskonalenia zawodowego realizowanego przez Centrum we współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli.