• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

    • KLAUZULA INFORMACYJNA

     O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

      

     Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

     1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

     Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu (41-219), przy ul. Białostockiej 17, reprezentowane przez Dyrektora. 

      

     1. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

     Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

      

     1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

     Podstawą prawną przetwarzania danych są:

     1. Uchwała Nr 931/LII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 maja 2006 r. dotycząca zakresu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz nadania jej statutu,
     2. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.

     Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu przetwarza dane w celu realizacji zadań działającym na podstawie Uchwały Nr 931/LII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 maja 2006 r. oraz Rozporządzenia MEN z dn. 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

      

     1. ODBIORCY DANYCH

     Odbiorcami danych osobowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu są:

     1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
     2. podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

      

     Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

     1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
     2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
     3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
     4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

      

     1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

     Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

      

     1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

     Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

     1. dostępu do swoich danych,
     2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
     3. usunięcia danych,
     4. ograniczenia przetwarzania danych,
     5. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

      

     1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

     Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

      

     1. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

     W przypadku uznania, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.