• Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Oswojone strachostwory”
     • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Oswojone strachostwory”

     • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Oswojone strachostwory”

      Strach, stwór, straszydło – czy to słowa, których należy się bać? Niekoniecznie! Żaden potworek nie będzie mógł nas nastraszyć, jeżeli go oswoimy. Jeśli któryś z nich czai się w Twojej szafie lub pod Twoim łóżkiem to spróbuj się z nim po prostu zaprzyjaźnić. Gdy już będziecie przyjaciółmi to chwyć za kredki lub farby i pokaż nam jak wygląda Twój „oswojony strachostwór”. Zgłoś swoją pracę do konkursu plastycznego „Oswojone strachostwory”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu i wygraj wspaniałe nagrody. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziesz na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Dodatkowo – najlepsze prace zostaną powiększone, zaaranżowane graficznie i będą prezentowane w formie wystawy w Zagłębiowskiej Mediatece przez całe wakacje 2022. Zatem jest o co walczyć!

       

      Regulamin konkursu plastycznego

      „Oswojone strachostwory”

      Tytuł konkursu: „Oswojone strachostwory”

      Forma pracy: płaska w formacie A3

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Oswojone strachostwory” może być każde dziecko w wieku 6-15 lat.
      2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
      3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      4. Konkurs odbywa się w ramach akcji MOC eMOCji, czyli lato z bibliotekądofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
      5. Konkurs rozpoczyna się 11 kwietnia 2022 r., a kończy 31 maja 2022 r.
      6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Cele konkursu:

      1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
      2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
      3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
      4. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

      Zasady konkursu:

      1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat:
      • Grupa 6-10 lat
      • Grupa 11-15 lat
      1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizerunku oswojonego stracha, stwora, potworka, straszydła.
      4. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format pracy: A3.
      5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
      6. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji  z dopiskiem „Oswojone strachostwory” do dnia 31 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
      • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.
      1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
      2. Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
      3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
      4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www Organizatora najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Natomiast rozdanie nagród odbędzie się podczas finału akcji letniej, w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dniu 31 sierpnia 2022 r.
      7. Najciekawsze prace zostaną plastycznie zaaranżowane przez plastyków MBP i pokazane podczas pokonkursowej wystawy, prezentowanej przez całe wakacje w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-43-76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl
    • Konkurs ekologiczny „Chatka dla robaczka”
     • Konkurs ekologiczny „Chatka dla robaczka”

     • Konkurs ekologiczny „Chatka dla robaczka”

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci „Chatka dla robaczka”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zabawy.

       

      Regulamin konkursu ekologicznego

       „Chatka dla robaczka”

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Chatka dla robaczka” może być każda klasa szkoły podstawowej lub grupa przedszkolna z terenu województwa śląskiego.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      3. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
      4. Konkurs rozpoczyna się  11 kwietnia 2022 r., a kończy 13 maja 2022 r.
      5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Zasady konkursu:

      1. Każda klasa/grupa może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu domku dla owadów pożytecznych, który można umieścić w przydomowym ogrodzie.
      4. Technika wykonania: dowolna, rozmiar pracy: max. 40x40 cm.
      5. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Chatka dla robaczka”  do dnia 13 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
      • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 13 maja 2022 r.
      1. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: nazwa szkoły/przedszkola, klasa/nazwa grupy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz  zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

      Cele konkursu:

      1. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
      2. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.
      3. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą.
      4. Promowanie działań ekologicznych.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III.
      3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy, użyteczność wykonanego domku.
      5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. w Auli Zagłębiowskiej Mediateki podczas Obchodów Światowego Dnia Pszczoły.
      7. Nauczyciele/opiekunowie klas/grup zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
      8. Domki dla owadów, które będą spełniały wymagane kryteria zostaną umieszczone w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki wraz z oznaczeniem nazwy placówki, która wykonała pracę.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres mailowy i nr telefonu, są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim nauczycielom/opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy nauczyciel/opiekun uczestników konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl
    • Konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych - „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”
     • Konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych - „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”

     • Konkurs dla dzieci i dorosłych - „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i dorosłych „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”. Poniżej przedstawiamy regulamin i karty zgłoszeniowe. Na prace czekamy do 13 maja 2022!

      Regulamin konkursu plastycznego

       „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły” może być każde dziecko i każda osoba dorosła.
      2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
      3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      4. Konkurs jest realizowany z okazji Obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
      5. Konkurs rozpoczyna się 11 kwietnia 2022 r., a kończy 13 maja 2022 r.
      6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Zasady konkursu:

      1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dekoracji wiosennej, w której zawarty będzie pszczeli motyw.
      4. Forma pracy: przestrzenna.
      5. Technika wykonania: dowolna.
      6. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”, do dnia 13 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
      • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 13 maja 2022 r.
      1. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: imię, nazwisko uczestnika, miejscowość, wiek uczestnika i nazwa szkoły/przedszkola (w przypadku dzieci i młodzieży) oraz zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

      Cele konkursu:

      1. Pobudzenie aktywności artystycznej.
      2. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
      3. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia w 4 kategoriach wiekowych:
      • do 6 lat;
      • 7-12 lat;
      • 13-17 lat;
      • dorośli.
      1. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      2. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
      3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
      5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. w Auli Zagłębiowskiej Mediateki podczas Obchodów Światowego Dnia Pszczoły.
      6. W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres mailowy i nr telefonu, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl
    • Szkolenie stacjonarne: Choreoterapia w pracy nauczyciela. Termin 23.05.2022 (poniedziałek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Choreoterapia w pracy nauczyciela. Termin 23.05.2022 (poniedziałek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Choreoterapia w pracy nauczyciela

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadząca:  dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Ruch – taniec – ekspresja – aspekty psychopedagogiczne.
      • Improwizacje ruchowe.
      • Tańce w kręgu.
      • Terapeutyczny dotyk i relaksacja.
      • Budowanie warsztatu choreoterapeutycznego  - rama metodyczna

      Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.05.2022 (poniedziałek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach. Termin: 30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach. Termin: 30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach.

       

      Adresaci: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.05.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Przeciwdziałanie skutkom covid-19). Termin: 19.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).
     • Szkolenie stacjonarne: Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Przeciwdziałanie skutkom covid-19). Termin: 19.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

      (Przeciwdziałanie skutkom covid-19).

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Wpływ aktywności ruchowej na rozwój sensomotoryczny dzieci.
      • Wskazówki organizacyjne i metodyczne do prowadzenia gier i zabaw ruchowych z dziećmi.
      • Szczegółowe omówienie gier i zabaw: ze śpiewem, rzutnych, kopnych, z dźwiganiem
       i mocowaniem, na czworakach, bieżnych, skocznych, orientacyjno-porządkowych oraz wyścigów konkursowo-turniejowych.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 18.05.2022 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 18.05.2022 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień  nauczyciela dyplomowanego

       

      Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.05.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 19.05.2022 r.(czwartek) godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 19.05.2022 r.(czwartek) godz. 17.15

     • Szkolenie ONLINE:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       

      Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.05.2022 r.(czwartek) godz. 17.15                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin 20.05.2022 r.(piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin 20.05.2022 r.(piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

       

      Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.05.2022 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc KWIECIEŃ 2022.
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc KWIECIEŃ 2022.

     • Szanowni Państwo,

      udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

      NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2022

       

      Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni przed szkoleniem.

      W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Bezpłatne szkolenie online nt. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci
     • Bezpłatne szkolenie online nt. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online nt.

      Profilaktyka uzależnień behawioralnych
      i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

       

      Termin:

      Część 1 - 21.04.2022 r., godz. 18.00 – 20.15

      Część 2 - 26.04.2022 r., godz. 18.00 – 20.15

      Część 1 – temat: Wirtualny świat dzieci i młodzieży - granice i możliwości

      Część 2 – temat: Domowe zasady ekranowe

       

      Szkolenie online finansowane  zostało ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu „Nikt nie jest doskonały”.

      Miejsce: online, Livewebinar

      Liczba miejsc: 80

      Adresaci:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

      Zapisy:

      dla nauczycieli: https://forms.gle/YWm8a9L1kL3euJEg9

       

      dla rodziców: https://forms.gle/bMHAS8FiWY5BxgZS8

       

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Gry i serwisy społecznościowe popularne wśród dzieci i młodzieży.

      2. Media społecznościowe a zdrowie psychiczne.

      3. Świat youtuberów a prezentowanie zachowań ryzykownych przez wirtualnych celebrytów.

      4. Ustawienia i tryb między innymi w takich grach jak Minecraft, Roblox, Fortnite, MSP, BSP, CS:GO.

      5. Jak zwrócić uwagę i czego unikać w budowaniu domowych zasad ekranowych.

      6. Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

       

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS
      w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

    • Szkolenie ONLINE: Zmiany dotyczące przepisów kadrowych w 2022 r. Termin: 10.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00-10.30
     • Szkolenie ONLINE: Zmiany dotyczące przepisów kadrowych w 2022 r. Termin: 10.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00-10.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zmiany dotyczące przepisów kadrowych w 2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1. Rejestr umów w placówkach oświatowych od 2022 roku
       1. Obowiązek wprowadzania umów do rejestru
       2. Zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru
       3. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
       4. Terminy wprowadzania umów do rejstru
      2. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników w świetle dyrektyw unijnych
       1. Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
       2. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
       3. Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
       4. Zmiany w urlopach rodzicielskich
       5. Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00-10.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE !!! Szkolenie stacjonarne: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego (zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi). Termin: 12.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).
     • ODWOŁANE !!! Szkolenie stacjonarne: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego (zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi). Termin: 12.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego  (zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi).

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Sen u dzieci, jego zaburzenia i wpływ na funkcjonowanie.
      • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu.
      • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie zmysłu słuchu.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.
      • Omówienie objawów dysfunkcji układu przedsionkowego.
      • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowego. Wskazówki do pracy z dziećmi – terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi w kontekście w/w zaburzeń.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00  ODWOŁANE !!!

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Neurobiologia konfliktu z nastolatkiem. Dlaczego tak trudno zrozumieć uczniów i własne dzieci? Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin: 12.05.2022 r.
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Neurobiologia konfliktu z nastolatkiem. Dlaczego tak trudno zrozumieć uczniów i własne dzieci? Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin: 12.05.2022 r.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Neurobiologia konfliktu z nastolatkiem. Dlaczego tak trudno zrozumieć uczniów i własne dzieci?

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach kampaii "Nikt nie jest doskonały"

       

      Opis:

      Powszechne, zarówno w domach jak i w szkołach, problemy z nastolatkami przypisujemy najczęściej ich wychowaniu, rodzicielskim błędom albo po prostu złośliwości. Powoduje to najczęściej otwartą niechęć i buntu podopiecznych. Okazuje się, że zarówno nauczyciele jak i rodzice zmagają się w zasadzie z tym samym, chociaż objawy problemów, mogą być pozornie odmienne. Odkrycia neurobiologii rozwojowej wyjaśniają jednak część tych zjawisk jako obiektywne następstwo naturalnych zmian w strukturze mózgu młodych ludzi. Domy rodzinne i klasy szkolne to miejsca, w których dorośli stawiają sobie czasami wymagania będące poza granicą ich możliwości a to budzi frustracje a nawet poczucie winy. W trakcie szkolenia poznasz nieoczekiwane źródła konfliktu z nastolatkami, co pozwoli łatwiej znieść to co często nieuniknione.

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych
      • rodzice uczniów

       

      Termin:

      Część 1 – 5 maja 2022 r., godz. 18.00 – 20.15

      Część 2 – 12 maja 2022 r., godz. 18.00 – 20.15

       

      Prowadzący: prof. UŚ dr Marek Kaczmarzyk

      Biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia oraz podręczników i programów szkolnych. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Od 2000 roku kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski).

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne x 2

      Forma realizacji: wykład interaktywny

      liczba miejsc: 80

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW:

      https://forms.gle/ncTFmcSszNNjhUJz8

       

      DLA NAUCZYCIELI:

      https://forms.gle/f4xMML5Nz2MgyiSD8

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc MAJ 2022
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc MAJ 2022

     • Szanowni Państwo,

      udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

      NA MIESIĄC MAJ  2022


      Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

      W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Szkolenie ONLINE: Zabawy i ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową. Termin 15.03.2022 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zabawy i ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową. Termin 15.03.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zabawy i ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową.

       

      Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadząca szkolenie:  dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Słuch i słyszenie – funkcje słuchowe i przetwarzanie informacji.
      • Słuch fonemowy – znaczenie, zaburzenia, stymulacje.
      • Świadomość fonologiczna w nauce czytania i pisania. Ćwiczenia i zabawy doskonalące analizę i syntezę słuchową.
      • Gry i zabawy poprawiające pamięć i uwagę słuchową.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie STACJONARNE: Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych. Termin: 23.04.2022 r. (SOBOTA) godz. 9.00-16.00
     • Szkolenie STACJONARNE: Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych. Termin: 23.04.2022 r. (SOBOTA) godz. 9.00-16.00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:

      Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka

      z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz świetlic szkolnych

      Wymiar godzin: 8 godz. dydaktycznych

      Liczba uczestników: grupa do 25 osób

      Prowadzący: Piotr Kaja – nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener prowadzący od 1993 roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu. Uczestnik i lektor „AMIS Music Educators’ Conference 2016” organizowanej przez The Association for Music in International Schools (Wielka Brytania). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz opracowań muzycznych.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 250 zł

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.04.2022 r. (SOBOTA) godz. 9.00-16.00

      Program ramowy:

      • Higiena głosu i układu narządów ruchu;
      • Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych;
      • Taniec formą integracji grupy;
      • Zabawy taneczne i muzyczno-ruchowe;
      • Śpiew i ruch przy muzyce podstawowymi formami ekspresji muzycznej dziecka.

       

      Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie)

    • Szkolenie stacjonarne: Kodowanie, co to znaczy? Termin: 6.04.2022 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Kodowanie, co to znaczy? Termin: 6.04.2022 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Kodowanie, co to znaczy?

      Prowadząca: Beata Ślęczka

      Program:                                                                                                                                             

      • Wprowadzenie Korzyści dla uczniów i nauczycieli.
      • Kodowanie na dywanie jak zacząć.
      • Jak jest zbudowana mata i po co kubeczki?
      • Sudoku na macie do kodowania.
      • Przesuwanka- kodowanka.
      • Czym jest Ozobot.
      • Programowanie przez rysowanie.
      • Kalibracja i kolorowe komendy

      Adresaci: nauczyciele: wychowania przedszkolnego

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 6.04.2022 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu . Termin 22.04.2022 (piątek) godz. 16.30 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu . Termin 22.04.2022 (piątek) godz. 16.30 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.

       

      Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
      • Dysfunkcje występujące u dzieci w wieku przedszkolnym.
      • Metody pracy terapeutycznej.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.04.2022 (piątek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • VII edycja międzyszkolnego regionalnego konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia” pod hasłem ”Zawody dawne i zapomniane”
     • VII edycja międzyszkolnego regionalnego konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia” pod hasłem ”Zawody dawne i zapomniane”

     • „Ocalić od zapomnienia” - VII edycja międzyszkolnego regionalnego konkursu plastycznego

      Zachęcamy do udziału w VII edycji międzyszkolnego regionalnego konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia” pod hasłem ”Zawody dawne i zapomniane”. Poniżej zamieszczamy regulamin i karty zgłoszeniowe.

      VII edycja międzyszkolnego regionalnego konkursu plastycznego

      Ocalić od zapomnienia”

      pod hasłem

      ”Zawody dawne i zapomniane”

       

       

      Regulamin konkursu

      Temat konkursu: „Zawody dawne i zapomniane”

      Forma pracy: praca płaska lub przestrzenna w formacie A3

      Technika wykonania: dowolna

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikami konkursu plastycznego pt. „Zawody dawne i zapomniane” mogą być uczniowie szkół podstawowych  z terenu Sosnowca.
      2. Organizatorami konkursu są:
      • Filia nr 13 – Maczki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec;
      • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec.
      1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 120-lecia miasta Sosnowca.
      2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
      3. Konkurs rozpoczyna się  11 kwietnia 2022 r., a kończy się 10 maja 2022 r.
      4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
      5.  Partnerzy konkursu:
      • Rada Dzielnicy Maczki;
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Cele konkursu:

      1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę.
      2. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
      3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
      4. Twórcze spędzenie wolnego czasu.

      Zasady konkursu:

      1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
      • klasy I – III szkoły podstawowej;
      • klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
      1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat „Zawody dawne i zapomniane”, przy użyciu dowolnej techniki plastycznej.
      2. Forma pracy: płaska  lub przestrzenna.
      3. Format pracy: A3.
      4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      5. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
      6. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Filia nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Ocalić od zapomnienia”, do dnia 10 maja 2022r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
      • dostarczyć osobiście do Filii nr 13 - Maczki  w godzinach jej otwarcia.
      • w dniach 2.05-5.05.2022 r. prace można dostarczyć osobiście tylko i wyłącznie do Zespołu Szkół nr 11, ul. Skwerowa 21, Sosnowiec, w godzinach jej otwarcia.
      1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia uczestnika  (zał. nr 1)

                    oraz w kartę zgłoszenia nauczyciela/opiekuna (zał. nr 2).

      1. Karty zgłoszeń są dostępne w Filii nr 13 – Maczki lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora – www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
      2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
      • klasy I – III szkoły podstawowej;
      • klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
      1. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy oraz samodzielność.
      2. Nauczyciele/opiekunowie uczestników o wygranej i terminie wręczenia nagród  zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
      3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec.

      Postanowienia końcowe

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu odbywającego się w Filii nr 13 – Maczki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Krakowska 26, Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nazwa szkoły/ klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika, telefon, adres e-mail nauczyciela/opiekuna uczestnika konkursu są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich, nauczycielom/opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 13 – Maczki, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Krakowska 26. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Filii nr 13 – Maczki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26, tel. 32 292 38 89 lub mailowo na adres: f13@biblioteka.sosnowiec.pl
    • Bezpłatny podstawowy kurs języka ukraińskiego
     • Bezpłatny podstawowy kurs języka ukraińskiego

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach i placówkach
      na bezpłatny podstawowy kurs języka ukraińskiego

       

      Na kursie poznają Państwo tylko bardzo podstawowe zwroty,
      tak aby móc nawiązać pierwszy kontakt z uczniem.

      Grupa I - brak miejsc

      Terminy: WTORKI

      część I - 22 marca 2022 r., godz. 18.30 – 19.30

      część II - 29 marca 2022 r., godz. 18.30 – 19.30

      część III - 5 kwietnia 2022 r., godz. 18.30 – 19.30

      część IV - 12 kwietnia 2022 r., godz. 18.30 – 19.30

      Miejsce: online, platforma LiveWebinar

      Linki do logowania zostaną wysłane w poniedziałki (21.03, 28.03, 04.04, i 11.04)

      Koszt: bezpłatne

      Prowadząca: Irina Osadtsiv (nauczyciel j. ukraińskiego)

       

      Grupa II - brak miejsc

      część I - 24 marca 2022 r., godz. 18.30 – 19.30 CZWARTEK

      część II - 30 marca 2022 r., godz. 18.30 – 19.30 ŚRODA

      część III - 6 kwietnia 2022 r., godz. 18.30 – 19.30 ŚRODA

      część IV - 13 kwietnia 2022 r., godz. 18.30 – 19.30 ŚRODA

      Miejsce: online, platforma LiveWebinar

      Linki do logowania zostaną wysłane we wtorki  (22.03, 29.03, 05.04, i 12.04)

      Koszt: bezpłatne

      Prowadząca: Irina Osadtsiv (nauczyciel j. ukraińskiego)

       

      Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/sT1Kfd3VbLgjqwiWA