• Konkurs na film „Moja dzielnica” w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21
     • Konkurs na film „Moja dzielnica” w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

     •  

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na film „Moja dzielnica”

      w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21.

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna (2020/21).

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
      3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
      6. Promocja miasta Sosnowca.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie dwuminutowego) filmu będącego reklamą swojej dzielnicy oraz przesłanie go mailem wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i zgodą rodziców (załącznik nr 2) do CDN w Sosnowcu.
      3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
      4. Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.
      5. Nazwa pliku to "Film_SP_numerszkoły".
      6. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 3-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autorów max. trzech.
      7. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1).
      8. Każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie trzy filmy.
      9. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy (np. muzyka, zdjęcia) muszą pochodzić
       z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie filmu wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową

      (zał. 1) mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 14 maja 2021r.

      1. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      2. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/ sfotografować i przesłać na adres mailowy CDN w Sosnowcu cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs filmy oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie filmu będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność przekazu treści, wrażenia artystyczne kreatywność, innowacyjność
       i estetyka wykonania pracy, umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się ONLINE w czerwcu 2021r. na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2020/21.

      TERMINY

      14.05.2021r. - przesłanie filmów na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Czerwiec 2021r.- Gala online podsumowująca konkurs- ogłoszenie wyników (dyplomy dla uczestników przekazane zostaną do skrzynek szkoły w WED)

       

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
      3. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora (CDN w Sosnowcu) konkursu.

       

    • Konkurs na plakat elektroniczny nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21
     • Konkurs na plakat elektroniczny nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat elektroniczny

      nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU

      w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Sportu
       i Rekreacji w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Budzenie zainteresowania sportem.
      3. Promocja miasta Sosnowca.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu przedstawiającego miejsca, w których w Sosnowcu można uprawiać sport.
      3. Autorami jednego plakatu może być maksymalnie 3 uczniów.
      4. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszeniowa - zał. 1)
      5. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolną liczbę plakatów.

      WARUNKI TECHNICZNE PRAC

      1. Plakat powinien zostać wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnych graficznych programów komputerowych, zapisany w postaci jednego pliku pdf lub jpg w dowolnym programie komputerowym.
      2. Nazwa pliku to "Plakat_SP_numerszkoły".
      3. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Plakaty zapisane w formacie jpg lub pdf wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 14 maja 2021r.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział w konkursie (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/sfotografować
       i przesłać Organizatorom na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs plakaty oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie plakatów będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, wartość artystyczna.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2021r. ONLINE na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2020/21

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora (CDN w Sosnowcu) konkursu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
    • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU. Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.
     • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU. Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

     • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU

      kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

       

      Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu. W 2021 roku do grona partnerów projektu dołączyli Ośrodek Teatralny Kana
      w Szczecinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Założeniem kursu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w szereg praktycznych umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

       

      Chcemy twórczo aktywizować środowisko osób związanych zarówno ze sferą teatru, jak
      i edukacji! Dlatego zajęcia skierowane są do artystów, pracowniczek teatrów, nauczycieli czy animatorek kultury, którzy i które w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne
      i animacyjne.

       

      Kurs składa się z 8 rozbudowanych warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki, a przede wszystkim miłośników i miłośniczki pedagogiki teatru. Część programu warsztatowego tegorocznej edycji odbywa się w ramach  wizyty studyjnej  w szczecińskim Teatrze Kana, gdzie uczestnicy spotkają się z wybitnymi twórcami i twórczyniami teatru, którzy i które w ciągu kilkunastu lat swojej pracy zdobyli umiejętności łączenia teatru
      z problematyką społeczną.

       

      Podsumowaniem całego kursu, we wrześniu 2021 roku, będzie webinar dotyczący edukacji kulturalnej w województwie śląskim. Formułę i przebieg tego spotkania ustaliśmy wspólnie
      z absolwentami i absolwentkami Laboratorium Pedagogiki Teatru. Formuła otwartego spotkania, do którego będzie mógł dołączyć każdy i każda, pozwoli na jeszcze lepsze sieciowanie osób zainteresowanych pedagogiką teatru, arteterapią czy edukacją kulturalną.

       

      Zapraszamy do udziału i nie możemy się doczekać!

      HARMONOGRAM

      Kurs obejmuje 8 warsztatów trwających 7 godzin. Na terenie Sosnowca zajęcia odbywają się w Teatrze Zagłębia lub w Miejskim Klubie im. J. Kiepury (o miejscu odbywania się poszczególnych warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani bliżej każdego wydarzenia). Część wyjazdowa odbywa się w Teatrze Kana w Szczecinie.

       

      1. „Oblicza dramy”

      22 maja, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Marcin Drzazga

      Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań
      i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

       

      2. „Pedagogika Teatru”

      23 maja, godz. 10:00-17:00

      Prowadząca: Justyna Czarnota

      Warsztat prezentujący szerokie możliwości, jakie daje praca w nurcie pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak w pracy twórczej – na przykład nad przedstawieniem – uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczestników. Poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla nich przygodą i zabawą. Sprawdzimy również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

       

      3. „Doświadczanie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”

      29 maja godz. 10:00-17:00

      Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna Kłoszewska

      Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, rozmawiać z młodymi widzami
      o „trudnych” zagadnieniach? Jak projektować działania i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień tak, żeby nikogo nie zanudzić? Jak wyglądają i są odbierane spektakle
      w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

       

      WIZYTA STUDYJNA W TEATRZE KANA

      10-13 czerwca 2021 r.

      Plan wyjazdu:

      10 czerwca, godz. 16:00 – wyjazd autokarem z Sosnowca do Szczecina

      11-12 czerwca – warsztaty w Teatrze Kana w Szczecinie

      13 czerwca – poranne warsztaty, o godz. 14:30 powrót autokarem do Sosnowca 

      Szczegółowy program wyjazdu zostanie ogłoszony wkrótce. Organizator zapewnia uczestnikom transport, noclegi oraz wyżywienie.

       

      Warsztaty w Szczecinie zostaną poświęcone autorskiej metodzie pracy zespołu Teatru Kana. Liderzy i liderki teatru dzielą się z grupą warsztatowiczów wieloletnim doświadczeniem
      w polu pracy artystyczno-społecznej oraz wdrażają ich w swoją filozofię prowadzenia instytucji. A przy okazji poznajemy miasto J

       

      Tematy warsztatów:

      „Ruch w pracy teatralnej”

      Warsztat poświęcony autorskiej metodzie pracy aktora z ciałem. Zajęcia doskonalą umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in.
      w konwencji teatru ruchu. Warsztaty poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które
      z powodzeniem mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych
      z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

       

       „Trening głosu”

      Zajęcia poświęcone przygotowaniu głosu do pracy teatralnej i roli muzyki jako narzędzia kompozycyjnego w spektaklu. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak zachęcać uczniów/uczestników warsztatów do większej śmiałości w zakresie korzystania z możliwości własnego głosu? Warsztaty będą poświęcone temu, jak w proces twórczy włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne przestrzenie.

       

       „Teatr dokumentalny i praca z pamięcią”

      Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy? Warsztat wprowadzi w metody pracy partycypacyjnej i pokaże, jak pracować teatralnie z dokumentami archiwalnymi.

       

      4. „Dobrodziejstwo improwizacji”

      19 czerwca, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Arti Grabowski

      Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.

       

      5. „Aktor lub aktorka w teatrze dramatycznym”

      3 lipca, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Michał Bałaga, Przemysław Kania, Agnieszka Okońska-Bałaga

      Warsztat poświęcony zgłębianiu zagadnienia swobody scenicznej. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru dramatycznego. Ćwiczenia z zakresu rozluźnienia ciała, dykcji, emisji głosu, redukcji stresu. Podstawy pracy z tekstem, interpretacją wiersza i prozy. Aktorzy Teatru Zagłębia podzielą się wypracowanymi przez siebie, różnorodnymi metodami pracy warsztatowej.

       

      WYDARZENIE ONLINE

      9. Edukacja kulturalna w województwie śląskim – WEBINAR, wrzesień 2021

      Webinar z udziałem absolwentek i absolwentów Laboratorium Pedagogiki Teatru, którzy
      i które, po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaświadczeń, występują w roli ekspertów
      i ekspertek dzielących się zdobytą wiedzą z osobami działającymi lub chcącymi zacząć działać w obszarze edukacji kulturalnej w regionie.

       

      Transmisję spotkania przeprowadzimy na Facebooku Teatru Zagłębia, nagranie będzie dostępne także na kanale Teatru w serwisie YouTube.

       

      KOSZT I ZAPISY

      Koszt udziału w całym kursie wynosi 180 zł. Cena obejmuje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Szczecinie. Oprócz tego organizator zapewnia kawę, herbatę oraz ciepły posiłek w trakcie każdego warsztatu.

      Uwaga! Nie istnieje możliwość zapisu na pojedyncze warsztaty – deklaracja udziału
      w kursie obejmuje chęć uczestniczenia zarówno w spotkaniach odbywających się
      w Sosnowcu, jak i Szczecinie.

       

      KLUCZOWE TERMINY

      Zapisy rozpoczną się 21 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby zamieszkające województwo śląskie.  

      Link odnoszący do formularza zapisów znajduje się na stronie: https://forms.gle/tXuE7LEsCFUon9cX8

      Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane mailowo do 6 maja 2021 r.

      Osoby zakwalifikowane wpłacają kwotę w wysokości 180 zł do 13 maja 2021 r. na konto bankowe Teatru Zagłębia 03 1020 2313 0000 3802 0579 8105.

       

      Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają specjalne zaświadczenia udziału w szkoleniu, przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

       

      Kontakt:

      Agata Kędzia

      tel. 883 500 915

      edukacja@teatrzaglebia.pl

       

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

       

    • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.
     • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.

     •  

      Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na
       Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”.


         Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną
      z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

         Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstała nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 
      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu, bez względu na zajmowane w szkole stanowisko


      Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.

         Należy podkreślić, że w celu zapewnienia jak najlepszej wzajemnej komunikacji, ale również poczucia bezpieczeństwa poszczególnych uczestników, wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu proszone są o włączenie kamer oraz mikrofonów! Biorąc również pod uwagę idee, jakie stoją za tą formą pomocy, grupa wsparcia zakłada aktywny udział jej uczestników. Mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń, a także dzielenie się trudnościami powstałymi w ostatnim czasie. Dlatego też dbając o wzajemny komfort prosimy także, aby na czas spotkania zadbać dla siebie o przestrzeń, dzięki której wszyscy będą mogli poczuć się swobodnie. Z tego względu w danym pomieszczeniu powinni się Państwo znajdować sami - bez udziału osób trzecich.

       

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online pod linkiem: 

      https://app.livewebinar.com/106-617-454/851c72c95cbba1fb7fba99b2d0d64ba3

       

      Grupę wsparcia prowadzić będą:

      • Magda Jankowska-Migdał

      psycholożka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

      • Iwona Natkaniec

      psycholożka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu,  psychoterapeutka krótkoterminowej terapii Ericksonowskiej

      • Paulina Stoleca

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeutka psychodynamiczna

      • Anna Mandat

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog.

       

    • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online. Tematy: 1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS 3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty. Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30
     • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online. Tematy: 1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS 3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty. Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30

     •  

      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online.

      Tematy:

      1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
      2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
      3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty

      Prowadzące:

      • dr Małgorzata Męcik – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
       ZUS Oddział w Sosnowcu
      • Oliwia Florczyk, starszy inspektor w wydziale obsługi klientów i korespondencji
       ZUS Oddział w Sosnowcu

      Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30 /CZWARTEK/

       

      Miejsce: Online, na platformie LiveWebinar.  Otrzymają Państwo link do logowania na szkolenia na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Link zostanie wysłany  (18.05.2021 r.) z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam.

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
      lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/pZ9DDYq1cjDhEmi5A

       

       

    • Szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego. Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15
     • Szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego. Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na szkolenie online nt.:  Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego.


      Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15


      3 h (2h +1h ) praca własna 


      Plan szkolenia:
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego  próbnego  egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM" w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021
      z języka obcego(opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna z wynikami.

      Prowadzenie: Ewa Chorąży i Cezary Lempa – RODN WOM w Katowicach

      Miejsce online: MS Teams. Link zostanie wysłany 26.04.2021

       

      Link do formularza zapisu:  https://forms.gle/XaVKRSMHivtqaJYa9

       

    • Szkolenie online.: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne- co to takiego ? Termin 29.04.2021 godz. 17.30
     • Szkolenie online.: Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne- co to takiego ? Termin 29.04.2021 godz. 17.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      „Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne- co to takiego ?”

      Program:

      1. Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      2. Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja,  układ interoceptywny, węch, smak).
      3. Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      4. Proces terapii-najważniejsze aspekty.
      5. Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Prowadząca szkolenie: mgr Agata Hesse-Szymonowicz

      absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej      w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.04.2021 r., godz. 17.30 – 20.00  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 26.04.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Termin: 21.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Termin: 21.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na szkolenie online nt.:  Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki.


      Termin: 21.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45


      3 h (2 h + 1h praca własna)


      Plan szkolenia
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego  próbnego  egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM" w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021
      z matematyki (opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna z wynikami.

       

      Prowadzenie: Ewa Chorąży i Cezary Lempa – RODN WOM w Katowicach

      Miejsce online: MS Teams. Link zostanie wysłany 18.04.2021

       

      Link do formularza zapisu:  https://forms.gle/VYKB6JnWwfJFUSfP8

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego. Termin: 20.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego. Termin: 20.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na szkolenie online nt.:  Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego.


      Termin: 20.04.2021 r. godz. 13.30 - 15.45


      3 h ( 2 h +1h praca własna )


      Plan szkolenia:
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego  próbnego  egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM" w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021 z języka polskiego (opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna a wynikami.

       

      Prowadzenie: Ewa Chorąży i Cezary Lempa – RODN WOM w Katowicach

      Miejsce online: MS Teams. Link zostanie wysłany 18.04.2021

       

      Link do formularza zapisu:  https://forms.gle/1QdwpbSBGFevcri46

       

    • Spotkanie online pt.: Wszystko co warto wiedzieć o dysleksji rozwojowej. Termin 19.04.2021 o godz. 16.00
     • Spotkanie online pt.: Wszystko co warto wiedzieć o dysleksji rozwojowej. Termin 19.04.2021 o godz. 16.00

     •  

      W ramach Dni Dysleksji organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli dnia 19.04.2021 r. o godz. 16.00 -17.00 odbędzie się spotkanie online dotyczące problematyki specyficznych trudności w uczeniu się.

      Zapraszamy zainteresowanych rodziców i nauczycieli  na spotkanie online pt.: Wszystko co warto wiedzieć o dysleksji rozwojowej, które prowadzi mgr Agnieszka Rzepiela – pedagog -terapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

      Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej, wymiany doświadczeń w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

      Link do zapisu: https://forms.gle/ZvhZgXzBqeyi8hEt5

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LiveWebinar  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.