• Apteczka Kierunek Optymizm

    •  

      

      

      

     PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO  „APTECZKA KIERUNEK OPTYMIZM”

     Celem programu jest rozwijanie u uczniów klas 7 i 8 SP umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne nastawienie do życia. Zakładamy, że program wpływa na budowanie wewnętrznego poczucia autonomii, wspiera rozwój relacji oraz buduje poczucie tożsamości.

     Podążając za założeniami psychologii pozytywnej (M. Seligmana) przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
     W programie wykorzystane zostały: koncepcja UWAŻNOŚCI (Mindfulness) oraz opracowana przez Jon Kabat-Zinna metoda redukcji stresu w oparciu o uważność. Na tej podstawie zaproponowane zostały ćwiczenia uważności mające na celu rozwijanie umiejętności głębokiego oddychania, koncentracji, uważnego słuchania, obserwacji, korzystania z wyobraźni i odpoczynku.

     Program składa się z 10 spotkań (10 godzin lekcyjnych), które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

      Część 1. APTECZKA – moje skarby.

      Część 2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej.

      Część 3. PRZYJAŹŃ - okazuj miłość i przyjaźń. 

     Część 4. KREATYWNOŚĆ - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty.

      Część 5. WYTRWAŁOŚĆ - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.

      Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE - dbaj o zdrowie, to poprawia samopoczucie.

      Część 7. SZCZEROŚĆ - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia. 

     Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ - próbuj zrozumieć i wspierać innych. 

     Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka. 

     Część 10. MARZENIA - wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia

      

     Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu. Nadmierne rozłożenie programu
     w czasie lub zbyt duża częstotliwość może powodować mniejszą skuteczność jego oddziaływania. Zajęcia mogą być prowadzone w ramach godzin wychowawczych, zajęć psychoprofilaktycznych. Program AKO można potraktować jako projekt, który realizujemy z całą klasą lub grupą kilku chętnych uczestników. Zajęcia są prowadzone w sali, w której można usiąść w kręgu i zapewnione są odpowiednie warunki do prowadzenia ćwiczeń uważności.  Jedną z cech charakteryzujących młodzież z grupy wiekowej, do której program jest skierowany, bywa duża zależność od grupy rówieśniczej, co przekłada się na mniejszą skłonność do wyrażania swoich opinii na forum grupy. W związku  z tym część zadań ma charakter pracy indywidualnej.

     Ważnym zadaniem prowadzącego spotkania jest zapewnienie bezpiecznej, nieoceniającej atmosfery, aby każdy mógł się angażować i wypowiadać bez obaw o ocenę, krytykę czy wyśmianie. To, czy
     i w jakim stopniu te rezultaty zostaną osiągnięte, zależeć będzie w dużej mierze od prowadzącego zajęcia i jego przekonania, że są to ważne i potrzebne umiejętności, a także od zaangażowania
     i sposobu prowadzenia spotkań.

     Dwie ścieżki przystąpienia do realizacji programu.

     1. Dla osób, które ukończyły 14-godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat - udział w trwającym 4 godziny szkoleniu w formie zdalnej lub stacjonarnej. Koszt szkolenia i materiałów 200 zł/osoba.

      2. Dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym do programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - udział w trwającym 14 godzin szkoleniu stacjonarnym. 
     Koszt szkolenia i materiałów 460 zł/osoba.