• Ogólnopolska Akcja Czytania na Polanie 2023
     • Ogólnopolska Akcja Czytania na Polanie 2023

     • Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie na Polanie".

      Akcja jest skierowana do uczniów, nauczycieli, lokalnej społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem tej inicjatywy jest Katarzyna Paliga - nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej. Akcja jest realizowana w ramach kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom".

      Akcja polega na zorganizowaniu imprezy czytelniczej w jednym wybranym przez placówkę dniu między 1-20 czerwca 2023 roku, a jej realizacja odbywa się na świeżym powietrzu. Społeczność placówki przychodzi tego dnia z kocami lub poduszkami  i w wybranym przez koordynatora placówki miejscu na zewnątrz organizują przestrzeń czytelniczą (nie ma obowiązku zbierania wszystkich uczestników w jednym miejscu).  W ramach akcji, poza głośnym czytaniem i innymi aktywnościami, należy przeprowadzić z uczestnikami dyskusję (pogadankę, rozmowę) na temat przeczytanych tekstów.

      Koordynator placówki dokumentuje przeprowadzenie akcji w dowolny wybrany przez siebie sposób, a następnie zamieszcza na stronie internetowej placówki lub w mediach społecznościowych krótką relację z tego wydarzenia opatrzoną hasztagiem #czytanienapolanie .

      W akcji mogą brać udział placówki oświatowe każdego typu (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze). Głównym celem tej inicjatywy jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja społeczeństwa lokalnego oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

      REGULAMIN Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie na Polanie";

      http://sp29dg.pl/czytanie-na-polaniehttp://sp29dg.pl/czytanie-na-polanie

      PLAKAT Ogólnopolskiej Akcji "Czytanie na Polanie";

      http://sp29dg.pl/czytanie-na-polaniehttp://sp29dg.pl/czytanie-na-polanie

      Udział w akcji jest otwarty, dobrowolny i bezpłatny;

      Akcja nie ma charakteru konkursu, nie przewiduje się nagród;

      Placówka biorąca udział w akcji otrzyma Certyfikat udziału;

      Warunkiem uczestnictwa w akcji jest prawidłowe wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO;

      https://forms.gle/kAmNUmkjyeTrKV3s9

      Zgłoszenia do akcji przyjmowane są do 15 czerwca 2023 roku;

      Placówki biorące udział w akcji wypełniają do 30 czerwca 2023 roku krótkie sprawozdanie;

      Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Organizatora do 30 września 2023 roku;

      Grupa na FB "Czytanie na Polanie" -

      https://www.facebook.com/groups/czytanienapolanie

      Organizatorem akcji jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej.

      sp29kp@interia.pl

      Placówkami partnerskimi akcji są:

      Fundacja Powszechnego Czytania

      Ratownicy Czytelnictwa

      Wydawnictwo Wrażlive

      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

      Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom

      Czasopismo Guliwer

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Będzinie

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

      Link do formularza zgłoszeniowego:

      https://forms.gle/s4zCPRxzrQfTmw8WA

      Link do zakładki na stronie:

      http://sp29dg.pl/czytanie-na-polanie

    • Konkurs na plakat elektroniczny, zorganizowany w ramach miejskiego projektu dotyczącego zmian klimatycznych.
     • Konkurs na plakat elektroniczny, zorganizowany w ramach miejskiego projektu dotyczącego zmian klimatycznych.

     •  

      Regulamin konkursu na PLAKAT ELEKTRONICZNY na temat zmian klimatycznych

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach miejskiego projektu dotyczącego zmian klimatycznych.

      CELE KONKURSU

      1. Wzmocnienie świadomości uczniów na temat zmian klimatycznych.
      2. Budzenie zainteresowania koniecznością ochrony środowiska lokalnego.
      3. Kształtowanie postaw pro-ekologicznych.
      4. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas biorących udział w projekcie.
      2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu elektronicznego na temat zmian klimatycznych w wyznaczonym dla szkoły obszarze: powietrze, woda, las, bioróżnorodność biologiczna, gospodarka odpadami.

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze:

      Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 25, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 39, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 47

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda:

      Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30, Szkoła Podstawowa nr 45,

      Szkoła Podstawowa nr 48

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna:

      Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29
       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami:

      Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 18,

      Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las:

      Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 37

       

      1. Konkurs ma charakter indywidualny – autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
      2. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1)
      3. Każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prace – jedną w kategorii klas młodszych II-III, jedną w kategorii klas IV-V SP.

      WARUNKI TECHNICZNE PRAC

      1. Plakat powinien zostać wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnych graficznych programów komputerowych, zapisany w postaci jednego pliku pdf lub jpg w dowolnym programie komputerowym.
      2. Nazwa pliku to "Plakat_SPnumerszkoły".
      3. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Plakaty zapisane w formacie jpg lub pdf  wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia  22 maja 2023 r.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/sfotografować i przesłać organizatorom na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs plakaty oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną nagrodzone, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, wartość artystyczna.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2023.

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
    • Konkurs na najciekawszego mema, zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna w roku szkolnym 2022/23
     • Konkurs na najciekawszego mema, zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna w roku szkolnym 2022/23

     •  

      Regulamin konkursu na najciekawszego mema na temat Sosnowca

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna (w roku szkolnym 2022/23)

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
      3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
      6. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Konkurs polega na wykonaniu mema związanego z Sosnowcem, który powinien zachęcać do uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych i w komentarzu propagować wartości związane ze sztuką, przyrodą i zabytkami architektonicznymi okolicy. Prace należy przesłać mailem wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)
       i zgodą rodziców (załącznik nr 2) do CDN w Sosnowcu.
      3. Memy należy tworzyć w oparciu o własne pomysły, zdjęcia i grafikę (pod  warunkiem, że nie są one objęte prawem autorskim i nie naruszają praw/ dobra innych osób), za pomocą dowolnej aplikacji, dozwolona jest dowolna technika wykonania. Zgłoszone do konkursu prace muszą mieć format pliku JPG lub PNG. Należy podać źródła, z których korzystał uczeń.
      4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
      5. Na konkurs należy przekazywać memy wykonane indywidualnie.
      6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy memy.
      7. Prace może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1).

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie memów, zapisanych w formatach: jpg lub png wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia  22 maja 2023 r. w temacie wiadomości wpisując: konkurs - mem.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/ sfotografować i przesłać na adres mailowy CDN
       w Sosnowcu cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs memy oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Mem musi być pozytywny, nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać.
      3. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną nagrodzone, przewiduje się także wyróżnienia.
      4. Memy należy tworzyć w oparciu o własne pomysły i grafikę, za pomocą dowolnej aplikacji.
      5. Prace zgłoszone do konkursu powinny być zapisane w formatach: jpg lub png.
      6. Przy ocenie memów będą brane pod uwagę: a) samodzielność, b) pomysłowość
       i innowacyjność, c) estetyka, d) zgodność z tematem i wymogami.
      7. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      8. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2023 na Gali  podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2022/23.

      TERMINY

      22.05.2023 - przesłanie memów na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Czerwiec 2023 – gala podsumowująca konkurs – ogłoszenie wyników

       

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
       bez podania przyczyn.
    • Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. 21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.
     • Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. 21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.

     • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim i w kraju.  W ramach festiwalu są organizowane już od 25 lat Giełdy Wydawców. W trakcie wydarzenia nauczyciele mogą brać udział w bezpłatnych warsztatach metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka, doradców metodycznych i przez zaproszonych specjalistów, zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, pokazy działań i możliwego wsparcia dla nauczycieli oferowanego przez instytucje nauki  i kultury.  Nasi goście mogą uczestniczyć dodatkowo w różnego rodzaju imprezach towarzyszących, mają okazję do nawiązywania kontaktów zawodowych z różnymi instytucjami przydatnymi w pracy szkoły. W tym roku wydarzenie będzie miało formę hybrydową. W sobotę będzie okazja do odwiedzenia stoisk różnych wydawnictw i instytucji kultury.

      Patronaty:

      Uniwersytet Śląski oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej.

      Najbliższa edycja Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje” odbędzie się:

      21 kwietnia (on-line) ‒ 22 kwietnia (stacjonarnie w siedzibie RODN "WOM" w Katowicach)) 2023 r.

      W programie: niemal 80 bezpłatnych, różnego rodzaju warsztatów metodycznych dla nauczycieli: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej (o czytaniu sylabowym, wrażeniowym, kodowaniu, kartach metaforycznych i in.), przedmiotów humanistycznych (o mykologii i literaturze, filmie i fotografii na różnych lekcjach, o kontekstach kulturowych),  języków obcych (o klimacie na lekcjach, projektach), przedmiotów przyrodniczych, matematyki, techniki ( m.in. o TIK, karcie rowerowej, dziewiarstwie na technice, Lego). A oprócz tego zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zajęcia dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych, zajęcia dotyczące dykcji, emisji głosu, klimatu Śląska, debat oksfordzkich i wiele, wiele innych! Będzie też można zobaczyć na żywo różne eksperymenty chemiczne i lodowe eksperymenty.

      Pełny program i zapisy:

      https://www.womkat.edu.pl/pl/Oferta/Festiwal_Edukacyjny_2023

      Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

    • Szkolenie ONLINE: Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole. Termin 09.05.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole. Termin 09.05.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Formy pomocy w szkole, w tym organizacja kształcenia specjalnego i dostosowanie wymagań edukacyjnych.
      • Napady złości – sposoby postępowania w warunkach szkolnych.
      • Zasady pracy z uczniem ze spektrum w szkole.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.05.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Ruch służbowy w oświacie. Termin 08.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 09.00
     • Szkolenie ONLINE: Ruch służbowy w oświacie. Termin 08.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 09.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Ruch służbowy w oświacie

      Adresaci: zainteresowani  dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Obniżenie wymiaru zajęć i zmiana stanowiska nauczyciela
       1. Podstawa zatrudnienia i tryb postępowania
       2. Pojęcie stanowiska pracy w przypadku nauczycieli
       3. Terminy i zasady wręczania pism
      2. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
       1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym
      • Ustalenie przynależności związkowej
      • Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady
       1. Forma wypowiedzenia
      • Forma pisemna a forma elektroniczna
       1. Określanie przyczyny wypowiedzenia
      • Przyczyna organizacyjna
      • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
      • Tryb ustalania kryteriów
       1. Doręczenie wypowiedzenia
      •  Odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela
      • Doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy
      • Termin na doręczenie  wypowiedzenia w szkołach
      • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki
       1. Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
      • Ochrona związana z usprawiedliwioną nieobecnością
      • Ochrona przedemerytalna
      • Ochrona związana z rodzicielstwem
      • Ochrona związkowa i SIP
      1. Uprawnienia wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
       1. Odprawa pieniężna
      • Sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela
      • Podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych a zakres uprawnień
      • Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia
       1. Stan nieczynny
      • Termin na wniosek
      • Korzyści stanu nieczynnego
      • Przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie
      • Stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:  08.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 09.00                                                                                                                     

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci" Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci" Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci"

       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa? Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

       

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl