• Szkolenie online. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych. Termin 04.09.2020 (piątek) godz. 9.00 – 11.00
     • Szkolenie online. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych. Termin 04.09.2020 (piątek) godz. 9.00 – 11.00

     • Zapraszamy na szkolenie nt.:

      Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych.

      PROGRAM SZKOLENIA:

      Zasady działania PPK – informacje ogólne:

      • Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych
      • Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe
      • Znaczenie portalu PPK

      PPK od strony pracowniczej:

      • Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
      • Problematyka dotycząca osób korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
      • Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne
      • Rezygnacja z PPK – zasady

      Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK:

      • Organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe
      • Terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK
      • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
      • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
      • PPK a RODO – problematyka ochrony danych osobowych
      • Udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK
      • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
      • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
      • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia

      Zasady finansowania PPK:

      • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
      • Wpłata powitalna i dopłata roczna
      • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
      • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
      • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
      • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
      • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
      • Archiwizowanie dokumentacji PPK – terminy i zasady

      PPK a zamówienia publiczne.

      Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK:

      • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
      • Wypłata w związku z ciężką chorobą
      • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

      Środki w ramach PPK a śmierć pracownika:

      • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
      • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
      • Środki PPK a masa spadkowa

      PPK a podatki:

      • Zwolnienie od opodatkowania wpłat finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
      • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego, a kiedy podatek ryczałtowy
      • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku

      Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK:

      • Uprawnienia PIP związane z PPK
      • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.09.2020 r. (piątek), godz. 9.00 – 11.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 01.09.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie online. System Informacji Oświatowej w praktyce. Termin: 09.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.00 (środa)..
     • Szkolenie online. System Informacji Oświatowej w praktyce. Termin: 09.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.00 (środa)..

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE – WPROWDZANIE DANYCH DO SIO, POPRAWNOŚĆ DANYCH POD KĄTEM FINANSOWYM
      (DANE DO SUBWENCJI OŚWIATOWEJ)

      Celem szkolenia jest poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników szkół i dyrektorów wprowadzających dane do systemu. Szkolenie jest także adresowane do pracowników samorządu, którzy potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

      Prowadzący szkolenie, na aplikacji nowego SIO pokaże jak poprawnie uzupełnić dane, uwzględniając merytoryczne aspekty wprowadzania danych do SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne i zapewniły właściwe finansowanie oświaty, które MEN przekazuje w postaci subwencji oświatowej. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

      Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówiona zostanie rola dyrektora w weryfikacji danych do subwencji, jak dyrektor może weryfikować dane wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji. Omówiona zostanie rola samorządu w procesie weryfikacji
      i potwierdzania danych subwencyjnych.

      Program szkolenia:

      1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
      2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO (kto może być upoważniony, na jaki okres, przedłużanie upoważnień, cofanie upoważnień, upoważnienia w wersji papierowej i elektronicznej). Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.
      3. Terminy przekazywania danych do SIO. Termin ogólny i terminy dla danych zbiorczych. Terminy subwencyjne.
      4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji papierowej. Konsekwencje braku weryfikacji. 
      5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
      6. Terminy przekazywania danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji. Przedstawienie terminarza subwencyjnego. Czy można poprawiać dane subwencyjne? Kogo należy powiadomić w przypadku korekty danych subwencyjnych? Do kiedy można poprawić dane subwencyjne? Co w sytuacji błędnie wprowadzonych danych po naliczeniu subwencji? Czy szkoła może zmieniać SIO za poprzednie lata?
      7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę lub placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
      8. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
      9. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO – prezentacja na aplikacji.
      10. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
      11. Poprawna rejestracja pobytu wychowanka w placówkach oświatowych.
      12. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią.
      13. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego, młodociany pracownik, internat itd.).
      14. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
      15. Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje
       w module Uczeń i Nauczyciel. Możliwości importu danych z dzienników elektronicznych do SIO.
      16. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
      17. Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu: omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej, omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego. Rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Kogo należy informować o korekcie danych? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie. Rola samorządu w weryfikacji i potwierdzaniu danych subwencyjnych – dokumentacja, wyliczenia, sprawdzenie danych w SIO z arkuszami, terminy dla samorządu.
      18. Konsekwencje niewprowadzenia danych subwencyjnych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym – zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli.
      19. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia dyrektora – omówienie raportu subwencyjnego, liczba uczniów i ich charakterystyki (wagi do subwencji), liczba etatów nauczycieli – na podstawie, których danych wprowadzonych do SIO są generowane raporty subwencyjne i naliczana subwencja oświatowa. Raport subwencyjny SIO a arkusz organizacyjny.
      20. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia samorządu – omówienie raportu subwencyjnego do potwierdzenia przez samorząd. Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia. Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego uławiające automatyzację weryfikacji. Raport subwencyjny SIO a arkusz organizacyjny.
      21. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych.

      Prowadząca:
      Daria Pietrzykowska – szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      Termin:  09.09.2020 r., godz. 9.00 – 14.00 (środa).

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany dzień przed szkoleniem link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dobry dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 04.09.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl