• Konkurs na na hasło/slogan reklamujące Edukację Regionalną w Sosnowcu w ramach projektu Edukacja Regionalna 2021/2022
     • Konkurs na na hasło/slogan reklamujące Edukację Regionalną w Sosnowcu w ramach projektu Edukacja Regionalna 2021/2022

     • ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
       i jej tworzeniu.
      2. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      3. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      4. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego hasła/sloganu będącego reklamą Edukacji Regionalnej w Sosnowcu oraz przesłanie go na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) wraz ze zgodami opiekunów (załącznik nr 2) do CDN
       w Sosnowcu
      3. Treść hasła musi być autorską propozycją uczestnika konkursu, nie może zawierać wulgaryzmów i naruszać praw innych osób.

      Hasło/ slogan powinno:

      • być łatwo zapamiętywalne
      • zwracać uwagę odbiorcy na przekaz
      • być sugestywne i oddziaływać na wyobraźnię
      • mieć oryginalną i atrakcyjną formę językową:

      równoważników zdań - wypowiedź nie zawierająca czasownika

      zdań pojedynczych - wypowiedź zawierająca jeden czasownik

      zdań złożonych - wypowiedź zawierająca więcej niż jeden czasownik

      będące połączeniem dwu równoważników lub zdań 

       

      1. Na konkurs należy przekazywać hasła zredagowane indywidualnie lub zespołowo
       (maksymalnie zespoły 2-osobowe).
      2. Szkołę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszenia - zał. 1).
      3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 haseł/sloganów.

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie do 10 czerwca 2022 r. mailem do CDN w Sosnowcu karty zgłoszeniowej (zał.1) wraz z zapisanym hasłem/sloganem w pliku o nazwie "Konkurs_Nazwaszkołynumerszkoły" np. Konkurs_SP47 lub dostarczenie w formie papierowej do CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
      2. Konieczne jest również dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody (zał. 2), którą należy dostarczyć do CDN
       w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec lub wrzucić do skrzynki CDN
       w WED  
      3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

       KRYTERIA OCENY

      1. Kryterium oceny hasła/sloganu przez Komisję Konkursową stanowić będą
       w szczególności następujące elementy: zgodność z tematem, oryginalność pomysłu, sposób ujęcia – forma graficzna, błyskotliwość twórcy, zabawna gra słów, rym, zaskakujące skojarzenia, związki frazeologiczne bądź ich parafrazy, zastosowanie homonimów (wyrazów brzmiących tak samo, ale znaczących co innego np. ranny – poranny i zraniony) lub homofonów (wyrazów o identycznym brzmieniu, lecz różnym zapisie i znaczeniu np. morze i może).
      2. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      3. Najlepsze hasła/slogany (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      4. Zwycięskie hasło/slogan wraz z podaniem nazwiska autora upowszechnione zostanie na specjalnie wydrukowanych plakatach, które prezentowane będą na terenie miasta Sosnowiec.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się  ONLINE 15 czerwca 2022 o godz. 12.30 na Gali  podsumowującej projekt Edukacja Regionalna .

      TERMINY

      Do 10.06.2022 – dostarczenie haseł/sloganów wraz z wymaganymi załącznikami do CDN
      w Sosnowcu

      14.06.2022 - ocena prac konkursowych

      15.06.2022 godz. 12.30 – gala online podsumowująca konkurs – ogłoszenie wyników (dyplomy dla uczestników przekazane zostaną do skrzynek szkoły w WED)

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z hasła/sloganu, z podaniem imienia i nazwiska autora, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora, plakatach.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
       z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
    • XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu
     • XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu

     • Szanowni Państwo

      Za nami egzamin ósmoklasisty.

      _________________________________________________________________________________________________________
       

      Szkoły stoją przed wyzwaniem wynikającym z konieczności realizacji zapisów rozporządzenia MEiN w sprawie wymogów wobec szkół i placówek. Nakłada to na nie obowiązek prowadzenia analiz wyników egzaminów. To szczególnie ważne w kontekście planowania pracy z uwzględnieniem wyników tej analizy.

      Trzeba jeszcze wspomnieć o obowiązku wynikającym z zapisu art.11 ust. 7  ustawy z dnia
      14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
      :

      „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach.”

      Uwzględniając wagę ww. wymogów,  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
      w Katowicach  zaprasza
      dyrektorów szkół, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników,

      do  udziału w XI Śląskiej Szkole Diagnozy Edukacyjnej dawniej EWD.

       

      XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się  2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu.

       

      Podczas XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej zajmiemy się:

      • analizą czynników kontekstowych szkoły, mogących mieć wpływ na wynik egzaminu,
      • zaprezentujemy aplikacje w programie Excel, które ułatwią przygotowanie wyników do analizy w zespołach przedmiotowych,
      • zaproponujemy sposób opracowania programu poprawy efektów kształcenia oraz indywidualnej pracy z uczniem w celu wyjaśnienia wyniku, który otrzymał na egzaminie,
      • pokażemy,  jak interpretować wyniki egzaminu z uczniami.

       

      Program  szczegółowy oraz zgłoszenie udziału na stronie ośrodka: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=398883/XI_Slaska_Szkola_Diagnozy_Edukacyjnej__dawniej_EWD

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Szkolenie ONLINE: Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. Termin 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. Termin 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1. Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora
       1. zmiana miejsca pracy a ocena
       2. oceny obligatoryjne
       3. oceny na wniosek
      2. Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego
       1. przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu
       2. czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia
      3. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
       1. mianowanie z mocy prawa
       2. obliczanie okresu pracy
       3. mentor – nowy opiekun
       4. obowiązkowe zajęcia
       5. opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii
       6. egzamin
      4. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
       1. wymagany okres pracy
       2. ocena pracy
       3. postępowanie kwalifikacyjne
      5. Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli
       1. nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole
       2. dodatkowa umowa na czas określony
       3. umowa na czas nieokreślony
       4. dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem
      6. Inne zmiany
       1. czas na konsultacje z rodzicami
       2. świadczenie na start
       3. wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy
      7. Przepisy przejściowe
       1. awans zawodowy nauczycieli stażystów
       2. awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
       3. awans zawodowy nauczycieli mianowanych

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach. Termin: 30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach. Termin: 30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach.

       

      Adresaci: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.05.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl