• Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Termin 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00
     • Szkolenie stacjonarne: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Termin 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do SIO

      Prowadzący szkolenie: Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia:

      • Aspekty prawne – USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ.
      • Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.
      • Ochrona danych osobowych.
      • Dane osobowe w SIO a RODO.
      • Terminy przekazywania danych do SIO.
      • Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym
       z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego).
      • Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii.
      • Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu.
      • Raporty w strefie dla zalogowanych.
      • Praca z instrukcjami do nowego SIO.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.09.2022 r. (środa) godz. 9.00

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 250 zł

      Prosimy o przybycie na szkolenie z własnym komputerem, można również korzystać z urządzeń w sali komputerowej CDN

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. Termin: 16.09.2022 r., godz. 17.00 - 18.30
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. Termin: 16.09.2022 r., godz. 17.00 - 18.30

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

       

      Zapraszamy na szkolenie online:

      Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole.

       

       

      Adresaci: nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach

      Prowadzący szkolenie: Tomasz Kuta

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      koszt: bezpłatne

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Rozpoznawanie ucznia w kryzysie

      2. Strategie postępowania z uczniem w kryzysie, w tym kryzysie suicydalnym

      3. Umiejętności terapeutyczne i wychowawcze w pracy z uczniem w kryzysie

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.09.2022 r. (piątek) godz. 17.00

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Formularz zgłoszeniowy: kliknij

    • Konkurs na na hasło/slogan reklamujące Edukację Regionalną w Sosnowcu w ramach projektu Edukacja Regionalna 2021/2022
     • Konkurs na na hasło/slogan reklamujące Edukację Regionalną w Sosnowcu w ramach projektu Edukacja Regionalna 2021/2022

     • ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Sosnowiec, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
       i jej tworzeniu.
      2. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      3. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      4. Promocja miasta Sosnowiec.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego hasła/sloganu będącego reklamą Edukacji Regionalnej w Sosnowcu oraz przesłanie go na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) wraz ze zgodami opiekunów (załącznik nr 2) do CDN
       w Sosnowcu
      3. Treść hasła musi być autorską propozycją uczestnika konkursu, nie może zawierać wulgaryzmów i naruszać praw innych osób.

      Hasło/ slogan powinno:

      • być łatwo zapamiętywalne
      • zwracać uwagę odbiorcy na przekaz
      • być sugestywne i oddziaływać na wyobraźnię
      • mieć oryginalną i atrakcyjną formę językową:

      równoważników zdań - wypowiedź nie zawierająca czasownika

      zdań pojedynczych - wypowiedź zawierająca jeden czasownik

      zdań złożonych - wypowiedź zawierająca więcej niż jeden czasownik

      będące połączeniem dwu równoważników lub zdań 

       

      1. Na konkurs należy przekazywać hasła zredagowane indywidualnie lub zespołowo
       (maksymalnie zespoły 2-osobowe).
      2. Szkołę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszenia - zał. 1).
      3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 haseł/sloganów.

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie do 10 czerwca 2022 r. mailem do CDN w Sosnowcu karty zgłoszeniowej (zał.1) wraz z zapisanym hasłem/sloganem w pliku o nazwie "Konkurs_Nazwaszkołynumerszkoły" np. Konkurs_SP47 lub dostarczenie w formie papierowej do CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
      2. Konieczne jest również dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody (zał. 2), którą należy dostarczyć do CDN
       w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec lub wrzucić do skrzynki CDN
       w WED  
      3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

       KRYTERIA OCENY

      1. Kryterium oceny hasła/sloganu przez Komisję Konkursową stanowić będą
       w szczególności następujące elementy: zgodność z tematem, oryginalność pomysłu, sposób ujęcia – forma graficzna, błyskotliwość twórcy, zabawna gra słów, rym, zaskakujące skojarzenia, związki frazeologiczne bądź ich parafrazy, zastosowanie homonimów (wyrazów brzmiących tak samo, ale znaczących co innego np. ranny – poranny i zraniony) lub homofonów (wyrazów o identycznym brzmieniu, lecz różnym zapisie i znaczeniu np. morze i może).
      2. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      3. Najlepsze hasła/slogany (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      4. Zwycięskie hasło/slogan wraz z podaniem nazwiska autora upowszechnione zostanie na specjalnie wydrukowanych plakatach, które prezentowane będą na terenie miasta Sosnowiec.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się  ONLINE 15 czerwca 2022 o godz. 12.30 na Gali  podsumowującej projekt Edukacja Regionalna .

      TERMINY

      Do 10.06.2022 – dostarczenie haseł/sloganów wraz z wymaganymi załącznikami do CDN
      w Sosnowcu

      14.06.2022 - ocena prac konkursowych

      15.06.2022 godz. 12.30 – gala online podsumowująca konkurs – ogłoszenie wyników (dyplomy dla uczestników przekazane zostaną do skrzynek szkoły w WED)

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z hasła/sloganu, z podaniem imienia i nazwiska autora, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora, plakatach.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
       z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
    • XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu
     • XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu

     • Szanowni Państwo

      Za nami egzamin ósmoklasisty.

      _________________________________________________________________________________________________________
       

      Szkoły stoją przed wyzwaniem wynikającym z konieczności realizacji zapisów rozporządzenia MEiN w sprawie wymogów wobec szkół i placówek. Nakłada to na nie obowiązek prowadzenia analiz wyników egzaminów. To szczególnie ważne w kontekście planowania pracy z uwzględnieniem wyników tej analizy.

      Trzeba jeszcze wspomnieć o obowiązku wynikającym z zapisu art.11 ust. 7  ustawy z dnia
      14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
      :

      „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach.”

      Uwzględniając wagę ww. wymogów,  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
      w Katowicach  zaprasza
      dyrektorów szkół, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników,

      do  udziału w XI Śląskiej Szkole Diagnozy Edukacyjnej dawniej EWD.

       

      XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej odbędzie się  2-3 czerwca 2022 r. w Ustroniu.

       

      Podczas XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej zajmiemy się:

      • analizą czynników kontekstowych szkoły, mogących mieć wpływ na wynik egzaminu,
      • zaprezentujemy aplikacje w programie Excel, które ułatwią przygotowanie wyników do analizy w zespołach przedmiotowych,
      • zaproponujemy sposób opracowania programu poprawy efektów kształcenia oraz indywidualnej pracy z uczniem w celu wyjaśnienia wyniku, który otrzymał na egzaminie,
      • pokażemy,  jak interpretować wyniki egzaminu z uczniami.

       

      Program  szczegółowy oraz zgłoszenie udziału na stronie ośrodka: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=398883/XI_Slaska_Szkola_Diagnozy_Edukacyjnej__dawniej_EWD

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Szkolenie ONLINE: Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. Termin 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. Termin 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1. Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora
       1. zmiana miejsca pracy a ocena
       2. oceny obligatoryjne
       3. oceny na wniosek
      2. Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego
       1. przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu
       2. czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia
      3. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
       1. mianowanie z mocy prawa
       2. obliczanie okresu pracy
       3. mentor – nowy opiekun
       4. obowiązkowe zajęcia
       5. opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii
       6. egzamin
      4. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
       1. wymagany okres pracy
       2. ocena pracy
       3. postępowanie kwalifikacyjne
      5. Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli
       1. nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole
       2. dodatkowa umowa na czas określony
       3. umowa na czas nieokreślony
       4. dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem
      6. Inne zmiany
       1. czas na konsultacje z rodzicami
       2. świadczenie na start
       3. wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy
      7. Przepisy przejściowe
       1. awans zawodowy nauczycieli stażystów
       2. awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
       3. awans zawodowy nauczycieli mianowanych

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Materiały - Bezpieczna przystań emocjonalna dla dzieci. Безпечний емоційний притулок для дітей
     • Materiały - Bezpieczna przystań emocjonalna dla dzieci. Безпечний емоційний притулок для дітей

     • W ramach współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji udostępniamy Państwu link do padletu Bezpieczna przystań emocjonalna dla dzieci. Безпечний емоційний притулок для дітей.

      Materiały zostały przygotowane przez zespół trenerów, w skład którego wchodzą również  nauczyciele konsultani CDN w Sosnowcu

      Centrum Pozytywnej Edukacji – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli od lat oferuje programy z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Chcąc zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci polskich i ukraińskich, wybraliśmy i udostępniamy rozmaite pomoce, materiały, ćwiczenia, a przede wszystkim gry i zabawy, które mogą być wykorzystane w grupach przygotowawczych, na zajęciach integracyjnych i w czasie wolnym od zajęć.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i skorzystania z różnych pomysłów na:

      • powitanie dzieci z Ukrainy w naszych szkołach i placówkach
      • gry i zabawy, które pomogą choć na chwilę zapomnieć o bolesnych przeżyciach
      • ćwiczenia mające na celu rozładownie napięcia, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, zmianami i stratami, a także służące budowaniu odporności psychicznej, które udostępniamy za zgodą fundacji Partnership for Children
      • lepszą komunikację i  porozumienie w języku polskim i ukraińskim
      • zadbanie o zdrowie psychiczne samych nauczycieli i opiekunów
      • lektury, propozycje bajek i opowiadań.

      Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały przydadzą się w codziennej pracy nauczycieli, będą pomocne dla rodziców i opiekunów, by zapewnić dzieciom bezpieczną przystań.

      Zamierzamy uzupełniać i wzbogacać te zasoby. Będziemy wdzięczni za wszystkie podpowiedzi i sugestie oraz nadsyłanie dobrych, sprawdzonych materiałów (na adres: materialy@pozytywnaedukacja.pl)

       

      Zachęcamy do udostępniania Padletu i współpracy przy jego wzbogacaniu!

       

      Zespół Trenerów Centrum Pozytywnej Edukacji

    • Narada dla Liderów WDN w Sosnowcu. Termin: 09.09.2022 r., godz. 17.00
     • Narada dla Liderów WDN w Sosnowcu. Termin: 09.09.2022 r., godz. 17.00

     • Szanowni Państwo Liderzy WDN

       

      Zapraszamy Państwa na naradę z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Termin:      09 września 2022 r.

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/vuRrd7oQPJKvgvzd8

      Godzina:     17.00 – 18.00

      Miejsce:     Online na platformie LiveWebinar. 


      Otrzymają Państwo link do logowania na naradę na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam

       

      Ramowy plan spotkania:

      1.     Wnioski z współpracy w roku szkolnym 2021/2022 – dane z ankiet rocznych.

      2.     Przedstawienie oferty szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

      3.     Sieci współpracy i samokształcenia.

      4.     Współpraca z Instytucjami Kultury w Sosnowcu.

      5.     Inne sprawy bieżące, uwagi, wnioski.

    • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Oswojone strachostwory”
     • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Oswojone strachostwory”

     • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Oswojone strachostwory”

      Strach, stwór, straszydło – czy to słowa, których należy się bać? Niekoniecznie! Żaden potworek nie będzie mógł nas nastraszyć, jeżeli go oswoimy. Jeśli któryś z nich czai się w Twojej szafie lub pod Twoim łóżkiem to spróbuj się z nim po prostu zaprzyjaźnić. Gdy już będziecie przyjaciółmi to chwyć za kredki lub farby i pokaż nam jak wygląda Twój „oswojony strachostwór”. Zgłoś swoją pracę do konkursu plastycznego „Oswojone strachostwory”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu i wygraj wspaniałe nagrody. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziesz na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Dodatkowo – najlepsze prace zostaną powiększone, zaaranżowane graficznie i będą prezentowane w formie wystawy w Zagłębiowskiej Mediatece przez całe wakacje 2022. Zatem jest o co walczyć!

       

      Regulamin konkursu plastycznego

      „Oswojone strachostwory”

      Tytuł konkursu: „Oswojone strachostwory”

      Forma pracy: płaska w formacie A3

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Oswojone strachostwory” może być każde dziecko w wieku 6-15 lat.
      2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
      3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      4. Konkurs odbywa się w ramach akcji MOC eMOCji, czyli lato z bibliotekądofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
      5. Konkurs rozpoczyna się 11 kwietnia 2022 r., a kończy 31 maja 2022 r.
      6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Cele konkursu:

      1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
      2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
      3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
      4. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

      Zasady konkursu:

      1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat:
      • Grupa 6-10 lat
      • Grupa 11-15 lat
      1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizerunku oswojonego stracha, stwora, potworka, straszydła.
      4. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format pracy: A3.
      5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
      6. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji  z dopiskiem „Oswojone strachostwory” do dnia 31 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
      • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.
      1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
      2. Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
      3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
      4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www Organizatora najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Natomiast rozdanie nagród odbędzie się podczas finału akcji letniej, w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dniu 31 sierpnia 2022 r.
      7. Najciekawsze prace zostaną plastycznie zaaranżowane przez plastyków MBP i pokazane podczas pokonkursowej wystawy, prezentowanej przez całe wakacje w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-43-76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl
    • Konkurs ekologiczny „Chatka dla robaczka”
     • Konkurs ekologiczny „Chatka dla robaczka”

     • Konkurs ekologiczny „Chatka dla robaczka”

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci „Chatka dla robaczka”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zabawy.

       

      Regulamin konkursu ekologicznego

       „Chatka dla robaczka”

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Chatka dla robaczka” może być każda klasa szkoły podstawowej lub grupa przedszkolna z terenu województwa śląskiego.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      3. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
      4. Konkurs rozpoczyna się  11 kwietnia 2022 r., a kończy 13 maja 2022 r.
      5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Zasady konkursu:

      1. Każda klasa/grupa może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu domku dla owadów pożytecznych, który można umieścić w przydomowym ogrodzie.
      4. Technika wykonania: dowolna, rozmiar pracy: max. 40x40 cm.
      5. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Chatka dla robaczka”  do dnia 13 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
      • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 13 maja 2022 r.
      1. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: nazwa szkoły/przedszkola, klasa/nazwa grupy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz  zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

      Cele konkursu:

      1. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
      2. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.
      3. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą.
      4. Promowanie działań ekologicznych.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III.
      3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy, użyteczność wykonanego domku.
      5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. w Auli Zagłębiowskiej Mediateki podczas Obchodów Światowego Dnia Pszczoły.
      7. Nauczyciele/opiekunowie klas/grup zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
      8. Domki dla owadów, które będą spełniały wymagane kryteria zostaną umieszczone w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki wraz z oznaczeniem nazwy placówki, która wykonała pracę.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres mailowy i nr telefonu, są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim nauczycielom/opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy nauczyciel/opiekun uczestników konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl
    • Konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych - „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”
     • Konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych - „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”

     • Konkurs dla dzieci i dorosłych - „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i dorosłych „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”. Poniżej przedstawiamy regulamin i karty zgłoszeniowe. Na prace czekamy do 13 maja 2022!

      Regulamin konkursu plastycznego

       „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikiem konkursu pt. „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły” może być każde dziecko i każda osoba dorosła.
      2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
      3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
      4. Konkurs jest realizowany z okazji Obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
      5. Konkurs rozpoczyna się 11 kwietnia 2022 r., a kończy 13 maja 2022 r.
      6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

      Zasady konkursu:

      1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
      2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dekoracji wiosennej, w której zawarty będzie pszczeli motyw.
      4. Forma pracy: przestrzenna.
      5. Technika wykonania: dowolna.
      6. Prace można:
      • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Wiosną obudź swój talent i… pszczoły”, do dnia 13 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
      • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 13 maja 2022 r.
      1. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: imię, nazwisko uczestnika, miejscowość, wiek uczestnika i nazwa szkoły/przedszkola (w przypadku dzieci i młodzieży) oraz zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

      Cele konkursu:

      1. Pobudzenie aktywności artystycznej.
      2. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
      3. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia w 4 kategoriach wiekowych:
      • do 6 lat;
      • 7-12 lat;
      • 13-17 lat;
      • dorośli.
      1. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
      2. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
      3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
      4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
      5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. w Auli Zagłębiowskiej Mediateki podczas Obchodów Światowego Dnia Pszczoły.
      6. W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
      3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres mailowy i nr telefonu, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
      4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
      5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl
    • Szkolenie stacjonarne: Choreoterapia w pracy nauczyciela. Termin 23.05.2022 (poniedziałek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Choreoterapia w pracy nauczyciela. Termin 23.05.2022 (poniedziałek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Choreoterapia w pracy nauczyciela

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

      Prowadząca:  dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Ruch – taniec – ekspresja – aspekty psychopedagogiczne.
      • Improwizacje ruchowe.
      • Tańce w kręgu.
      • Terapeutyczny dotyk i relaksacja.
      • Budowanie warsztatu choreoterapeutycznego  - rama metodyczna

      Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.05.2022 (poniedziałek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach. Termin: 30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach. Termin: 30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy – matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach.

       

      Adresaci: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.05.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Przeciwdziałanie skutkom covid-19). Termin: 19.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).
     • Szkolenie stacjonarne: Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Przeciwdziałanie skutkom covid-19). Termin: 19.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

      (Przeciwdziałanie skutkom covid-19).

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Wpływ aktywności ruchowej na rozwój sensomotoryczny dzieci.
      • Wskazówki organizacyjne i metodyczne do prowadzenia gier i zabaw ruchowych z dziećmi.
      • Szczegółowe omówienie gier i zabaw: ze śpiewem, rzutnych, kopnych, z dźwiganiem
       i mocowaniem, na czworakach, bieżnych, skocznych, orientacyjno-porządkowych oraz wyścigów konkursowo-turniejowych.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 18.05.2022 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 18.05.2022 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień  nauczyciela dyplomowanego

       

      Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.05.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 19.05.2022 r.(czwartek) godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 19.05.2022 r.(czwartek) godz. 17.15

     • Szkolenie ONLINE:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       

      Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.05.2022 r.(czwartek) godz. 17.15                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin 20.05.2022 r.(piątek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Termin 20.05.2022 r.(piątek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

       

      Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego

      Prowadzący szkolenie: ks. kan. dr Michał Borda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.05.2022 r.(piątek) godz. 17.00                                                                                                                 

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc KWIECIEŃ 2022.
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na miesiąc KWIECIEŃ 2022.

     • Szanowni Państwo,

      udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

      NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2022

       

      Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie informacji do nas na maila na 5 dni przed szkoleniem.

      W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

    • Bezpłatne szkolenie online nt. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci
     • Bezpłatne szkolenie online nt. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online nt.

      Profilaktyka uzależnień behawioralnych
      i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci

       

      Termin:

      Część 1 - 21.04.2022 r., godz. 18.00 – 20.15

      Część 2 - 26.04.2022 r., godz. 18.00 – 20.15

      Część 1 – temat: Wirtualny świat dzieci i młodzieży - granice i możliwości

      Część 2 – temat: Domowe zasady ekranowe

       

      Szkolenie online finansowane  zostało ze środków Gminy Sosnowiec w ramach projektu „Nikt nie jest doskonały”.

      Miejsce: online, Livewebinar

      Liczba miejsc: 80

      Adresaci:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

      Zapisy:

      dla nauczycieli: https://forms.gle/YWm8a9L1kL3euJEg9

       

      dla rodziców: https://forms.gle/bMHAS8FiWY5BxgZS8

       

      PROGRAM SZKOLENIA:

      1. Gry i serwisy społecznościowe popularne wśród dzieci i młodzieży.

      2. Media społecznościowe a zdrowie psychiczne.

      3. Świat youtuberów a prezentowanie zachowań ryzykownych przez wirtualnych celebrytów.

      4. Ustawienia i tryb między innymi w takich grach jak Minecraft, Roblox, Fortnite, MSP, BSP, CS:GO.

      5. Jak zwrócić uwagę i czego unikać w budowaniu domowych zasad ekranowych.

      6. Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

       

      Prowadząca: KATARZYNA KUDYBA

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS
      w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

    • Szkolenie ONLINE: Zmiany dotyczące przepisów kadrowych w 2022 r. Termin: 10.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00-10.30
     • Szkolenie ONLINE: Zmiany dotyczące przepisów kadrowych w 2022 r. Termin: 10.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00-10.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Zmiany dotyczące przepisów kadrowych w 2022 r.

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      1. Rejestr umów w placówkach oświatowych od 2022 roku
       1. Obowiązek wprowadzania umów do rejestru
       2. Zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru
       3. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
       4. Terminy wprowadzania umów do rejstru
      2. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników w świetle dyrektyw unijnych
       1. Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
       2. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
       3. Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
       4. Zmiany w urlopach rodzicielskich
       5. Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00-10.30

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE !!! Szkolenie stacjonarne: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego (zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi). Termin: 12.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).
     • ODWOŁANE !!! Szkolenie stacjonarne: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego (zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi). Termin: 12.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, dziecko z deficytami uwagi. SEN u dzieci i jego zaburzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zaburzenia zmysłu słuchu i układu przedsionkowego  (zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi).

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursy Terapii Manualnej, kurs Halliwick, kurs „Globalna Terapia Stopy”, kurs „Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

      Program:                                                                                                                                             

      • Sen u dzieci, jego zaburzenia i wpływ na funkcjonowanie.
      • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu.
      • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie zmysłu słuchu.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.
      • Omówienie objawów dysfunkcji układu przedsionkowego.
      • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowego. Wskazówki do pracy z dziećmi – terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi w kontekście w/w zaburzeń.

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.05.2022 r. (czwartek) godz. 16.00  ODWOŁANE !!!

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO Nr 5 w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (Dział Rehabilitacji) obowiązkowy luźny/sportowy strój i obuwie zmienne

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl