• Konkurs plastyczny „Wynalazki nie z tego świata” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.
     • Konkurs plastyczny „Wynalazki nie z tego świata” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.

     • „Wynalazki nie z tego świata” – konkurs plastyczny

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

       

      Regulamin konkursu plastycznego „Wynalazki nie z tego świata”

      Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”

      Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy ...”
       (Albert Einstein)

      Tytuł: Wynalazki nie z tego świata.

      Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, trójwymiarowa. Praca powinna być w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora.

      Technika wykonania: dowolna.

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
      3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
      4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

      Cele konkursu:

      1. Rozbudzenie zainteresowania literaturą fantastyczną i naukami ścisłymi wśród młodzieży.
      2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema.
      3. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

      Zasady konkursu:

      1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać projekt/prototyp wynalazku przyszłości, którego rolą byłoby udoskonalenie naszego przyszłego życia na Ziemi, a nawet zmiana znanej nam dotąd rzeczywistości.
      2. Praca może, ale nie musi bezpośrednio nawiązywać do twórczości Lema.
      3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej wystawiana i nagradzana.
      4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
      5. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Filii nr 4 lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.03.2021 r. na adres Organizatora:  Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Zamkowa 9 , 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wynalazki” (decyduje data na stemplu).
      6. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
      7. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
      3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
      4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, oryginalność, wizjonerstwo, samodzielność i estetykę wykonania.
      5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku najpóźniej w dn. 07.04.2021 r.
      6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w Filii nr 4, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec, w ramach wystawy pokonkursowej.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

      Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 – Sielec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Zamkowej 9, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 – Sielce, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Zamkowej 9. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

      3. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl

       

    • Konkurs literacki „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.
     • Konkurs literacki „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.

     • Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” – konkurs literacki.

       

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza dzieci z klas VI-VIII szkoły podstawowej do udziału w konkursie literackim inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

       

      Regulamin konkursu literackiego
      Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”.

      Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”.

       

      Tytuł: „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”.

      Forma pracy: opowiadanie lub bajka.

      Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5

      Warunki uczestnictwa:

      1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu całego kraju.
      2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
      3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
      4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

      Cele konkursu:

      1. Rozbudzenie zainteresowania literaturą i czytelnictwem wśród młodzieży.
      2. Rozbudzenie zainteresowania całą twórczością Stanisława Lema oraz innych twórców literatury fantastycznej.
      3. Rozbudzenie wyobraźni i zachęcenie do kreatywnego myślenia.
      4. Promowanie nowych talentów.

      Zasady konkursu:

      1. Opowiadanie lub bajka ma stanowić nawiązanie do „Bajek robotów” Stanisława Lema, ma być pewną formą kontynuacji zbioru opowiadań autora.
      2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie lub bajkę, które nie było wcześniej publikowane i nagradzane.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
      4. Prace konkursowe należy przesłać do 31.03.2021 r. na adres mailowy: f4@biblioteka.sosnowiec.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Bajek robotów ciąg dalszy” (decyduje data na stemplu).
      5. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
      6. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
      3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
      4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, wyobraźnię, poprawność językową, ogólne wrażenie artystyczne.
      5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku, najpóźniej w dn. 07.04.2021 r.
      6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zwycięskie teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, w wersji pliku pdf.

      Postanowienia końcowe:

      1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
      2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

      Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 – Sielec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Zamkowej 9, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 – Sielce, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Zamkowej 9. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

      3. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

      4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl

       

    • Spotkanie autorskie ONLINE (szkolenie bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 30.03.2021 godz. 17.00
     • Spotkanie autorskie ONLINE (szkolenie bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 30.03.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na spotkanie autorskie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkola oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/riAeKrYuamckt1fZ8

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Lekcja języka polskiego z G. Kasdepke, lekcja przyrody z A. Wajrakiem.
     • Lekcja języka polskiego z G. Kasdepke, lekcja przyrody z A. Wajrakiem.

     •  

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu w ferie zimowe zorganizowała dwa wyjątkowe spotkania autorskie online dla dzieci.

      Rozmówcami byli: Adam Wajrak i Grzegorz Kasdepke. Retransmisje spotkań są już bezpłatnie dostępne na naszym kanale YouTube (linki na dole).

      Jeśli byliby Państwo zainteresowani wykorzystaniem tych nagrań podczas lekcji języka polskiego (G. Kasdepke) lub przyrody (A. Wajrak), polecamy ich odtworzenie dzieciom w klasie lub podlinkowanie nagrań w przypadku nauki zdalnej. Obie rozmowy trwają ok. godziny, są bardzo merytoryczne, ale wciąż lekkie, sympatyczne i wesołe.

      Miejska Biblioteka Publiczna będzie wdzięczna, jeśli dadzą  Państwo później znać, że ich nagrania przydały się podczas zajęć.

      A. Wajrak: https://www.youtube.com/watch?v=DhG0b1dNFPI&t=43s

       

      G. Kasdepke: https://www.youtube.com/watch?v=KTMa6ZfynFI

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci – granice i możliwości. Termin cz. 2 - 16.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Wirtualny świat dzieci – granice i możliwości. Termin cz. 2 - 16.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Wirtualny świat dzieci – granice i możliwości.
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Część 1 - Temat: Nowe media a zachowania ryzykowne u młodzieży szkolnej. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy.

      Internet jest oceanem pozytywnych możliwości. Niestety, stał się także miejscem, w którym płynie strumień frustracji i złości, mogący dotknąć każdego z nas. Nadawcy krzywdzących, wirtualnych wypowiedzi mają poczucie bezkarności, które pozornie daje im szklany ekran smartfona. Już nie chodzi, jak kiedyś myśleliśmy,    o poczucie anonimowości u hejterów,
      a raczej o styl bycia, sposób na zdobycie popularności dzięki wulgarnemu prezentowaniu się w sieci. Realizacja disschallenge dla wielu nastolatków stała się normą. Wirtualna „melina” wpycha się w naszą codzienność i może mieć duży wpływ na Twoje dziecko. Powinniśmy pamiętać, że dla dzieci niejednokrotnie zachowania z przestrzeni wirtualnej są przenoszone do rzeczywistego ich funkcjonowania. Spotkanie ma na celu wskazać, że nie musimy być bezradni. Warto posiadać wiedzę, znać i stosować narzędzia, mające na celu działania profilaktyczne, skupiające się na przeciwdziałaniu temu zjawisku.

      Program:

      • TikToker, Youtuber, Influencer, Streamer, popularni wśród dzieci a mający na nie niewłaściwy wpływ.
      • Najpopularniejsze aplikacje i serwisy społecznościowe oraz zagrożenia, jakie może na nich spotkać ich użytkownik.
      • Mechanizm działania najpopularniejszych gier wśród dzieci.
      • Badania wskazujące wpływ wysokich technologii na mózg.
      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.
      • Co można zrobić, aby dziecko było bezpieczne w Internecie.

       

      Część 2 – Temat: Bezpieczeństwo młodzieży szkolonej a domowe zasady ekranowe.

      Młodzież bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej w wirtualnym świecie, zaobserwowane tam zachowania może przenosić do swoich codziennych relacji. Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie przez rodziców zasad korzystania z wysokich technologii w celu zniwelowania ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci zarówno realnie, jak i wirtualnie.
      W 2011 r. Dimitri Christakis zaznaczył w trakcie wypowiedzi w TED Talk, że pierwszy kontakt z mediami cyfrowymi u dzieci przypada średnio na 4 miesiąc życia, kiedy potrafią już skupić wzrok. Dla wielu z nas zaskakujące jest, jak szybko dzieci, jakby intuicyjnie, potrafią obsługiwać sprzęty z dostępem do Internetu. Rodzice często są tymi umiejętnościami zachwyceni, co przekłada się niejednokrotnie na zgodę korzystania z sieci przez najmłodszych w każdej wolnej chwili. To powoduje, że smartfon w niektórych rodzinach jest jak koń trojański. Z początkowej fazy radości i ekscytacji, wprowadza w życie rozpacz, samotność i depresję. Następuje stopniowa destrukcja relacji za pośrednictwem tego małego urządzenia, tak łatwo przenikającego do naszej codzienności. Powoduje rozbicie relacji rodzinnych i w niektórych przypadkach wpływa na przesuwanie granic.

      Program:

      • Zachowania ryzykowne prezentowane w sieci a ich wpływ na postrzeganie świata przez dzieci.
      • Sposoby ochrony dzieci przed negatywnym wpływem treści wirtualnych na ich realne życie.
      • Co zrobić, aby cyberprzestrzeń nie stała się dla dzieci najważniejszym miejscem kreującym postawy.
      • Jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      09.04.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 /piątek/ - część 1

      16.04.2021 r., godz. 18.00 – 20.15 /piątek/ - część 2

       Prowadząca: Katarzyna Kudyba.

      Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom
      i rodzicom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny…

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne x dwa dni

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).
      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LiveWebinar na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/ZMnLT5PVcdnhcqTHA

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/QiswFU4Ee8hvtzn46

      Liczba miejsc ograniczona.

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 2 Empatyczna relacja z dzieckiem nie tylko w poniedziałek. Termin 19.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 2 Empatyczna relacja z dzieckiem nie tylko w poniedziałek. Termin 19.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 2 Empatyczna relacja z dzieckiem nie tylko w poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem,
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży,
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach,
      • rozwiązywanie konfliktów.

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować
      w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu.

      Spotkanie nr 2. Empatyczna relacja z dzieckiem nie tylko w poniedziałek.
      Czym jest empatia i czym różni się od sympatii?
      Jak wspierać swoją empatię i budować empatię u naszych dzieci?
      To tylko niektóre z pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.04.2021 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach),

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/e1fBJARV228S16PY7

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/QHdXkQvPoLVTFKW8A

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 14.04.2021 r. o godzinie 15.00
     • "W logopedach Siła", spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 14.04.2021 r. o godzinie 15.00

     • "W logopedach Siła".
      Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Termin pierwszego spotkania: 14.04.2021 r. o godzinie 15.00

      Prowadzenie:

      Agnieszka Hankus – logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

      Małgorzata Worytko - logopeda/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

      Miejsce: online platforma LiveWebinar

      Koszt: bezpłatne.

       

      Organizator:

      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu,
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu,
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Link do zapisu: https://forms.gle/AYZmW72exSMNLgqM6

       

    • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 15.04.2021 godz. 10.00
     • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 15.04.2021 godz. 10.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

      serdecznie zapraszają

      Pedagogów i Psychologów do uczestniczenia w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych,


      które odbędzie się online
      15 kwietnia 2021
      o godzin
      ie 10:00
       

       

      Bezpośredni link do logowania na spotkania:  https://app.livewebinar.com/663-275-137/d26f63655d12acfc29a875c2affd2aa3

       

      Spotkanie jest interaktywne z użyciem kamer i mikrofonów.

       

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

    • ZMIANA TERMINU szkolenia stacjonarnego nr 65 z 14.01.2021 na 13.05.2021 lub 20.05.2021.
     • ZMIANA TERMINU szkolenia stacjonarnego nr 65 z 14.01.2021 na 13.05.2021 lub 20.05.2021.

     • Szkolenie stacjonarne nr 65 „Dziecko nadpobudliwe, dziecko z deficytami uwagi, zaburzenia funkcjonowania zmysłu słuchu i układu przedsionkowego”  w ofercie CDN zapisane termin 14.01.2021.

      ODBĘDZIE SIĘ  stacjonarnie w CDN w dwóch terminach 13.05.2021 i 20.05.2021 ( w każdej grupie max. 10 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

      Koszt szkolenie uległ zmianie na 150,00.

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Nauczyciel na wideo. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 01.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Nauczyciel na wideo. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 01.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Nauczyciel na wideo.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia

      1. Przygotowanie do nagrania: światło, mikrofon, tło .
      2. Prezentacja: szablony podstawowe i zaawansowane.
      3. Tekst.
      4. Obrazki.
      5. Nagrywamy się.
      6. Prezentacja i omówienie .

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu:  https://forms.gle/SsvmFKnQzsuHs4mEA

       

      Liczba miejsc ograniczona.

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Bezpieczny emocjonalnie powrót do szkoły. Termin 30.03.2021 r., godz. 17.00 szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Bezpieczny emocjonalnie powrót do szkoły. Termin 30.03.2021 r., godz. 17.00 szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Bezpieczny emocjonalnie  powrót do szkoły
      szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec

      Główne treści szkolenia

      1. Wsparcie dziecka i nastolatka z zaburzeniami lękowymi
      2. Wsparcie dziecka i nastolatka z zaburzeniami depresyjnymi
      3. Zasady udzielania wsparcia psychologicznego w szkole

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2021 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Tomasz Kuta

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Forma realizacji: wykład interaktywny

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/4veiiAoxbtNoFLvH8

      Liczba miejsc ograniczona

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Budowanie relacji z uczniami w świecie online/offline. Termin 13.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Budowanie relacji z uczniami w świecie online/offline. Termin 13.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Budowanie relacji z uczniami w świecie online/offline.
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Program:

      1. Dlaczego relacje nauczyciel-uczeń są tak ważne?

      2. Jak budować relacje z uczniami online i offline?

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.04.2021 r., godz. 17.00 – 19.15

      Prowadząca: dr Barbara Ostrowska.

      Psycholog i nauczyciel Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie oraz Pamoja Education (online). Członek grupy Superbelfrzy RP. Zawodowo związana z programem matury międzynarodowej IBO jako nauczyciel (uczy Teorii Wiedzy oraz psychologii), moderator szkoleń online, trener i egzaminator. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z całego świata. W szkole oprócz miliona innych obowiązków koordynuje projekty europejskie Erasmus+ oraz projekty uczniowskie.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/btA5s47jQCCXr2EX6

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Rola wychowawcy we wzmacnianiu poczucia wartości u dzieci i młodzieży. Termin 07.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Rola wychowawcy we wzmacnianiu poczucia wartości u dzieci i młodzieży. Termin 07.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Rola wychowawcy we wzmacnianiu poczucia wartości u dzieci i młodzieży.
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      • Czym jest zdrowe poczucie własnej wartości?
      • Na czym polega różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną?
      • Co to jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u dzieci i młodzieży?
      • Jakie są czynniki wpływające na poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży?
      • Jak wspierać dzieci i młodzież w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.04.2021 r., godz. 17.00 – 19.15

      Prowadząca: Ewelina Adamczyk.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/YJokYA1LS7qwF9my6

      Liczba miejsc ograniczona.

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 10.03.2021; 17.03.2021; 24.03.2021; 29.03.2021 r., godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec. Termin 10.03.2021; 17.03.2021; 24.03.2021; 29.03.2021 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Pozytywna Dyscyplina w klasie.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      10.03.2021; 17.03.2021; 24.03.2021; 29.03.2021 r., godz. 17.00

       

      Prowadzenie: Sylwia Anderson-Hanney

      Czas trwania szkolenia: 14 godzin dydaktycznych

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/2Hv79DG8DQwHEAzJ9

      Liczba miejsc ograniczona.

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Czego się nauczyliśmy w czasie edukacji zdalnej? Termin 12.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Czego się nauczyliśmy w czasie edukacji zdalnej? Termin 12.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Czego się nauczyliśmy  w czasie edukacji zdalnej?
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

       

      Podczas spotkania przyjrzymy się wybranym wynikom badań oraz doświadczeniom z czasu zamknięcia szkół. Będą one pretekstem do zajęcia się ważnymi dla edukacji sprawami po powrocie do nauki stacjonarnej,

      jak:

      • relacje rówieśnicze,
      • relacje nauczyciel - uczeń,
      • zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli,
      • higiena cyfrowa.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.04.2021 r., godz. 17.00 – 20.30

      Prowadzący: prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski.

      Pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych
      i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania            i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane               z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Więcej o trenerze na www.jacekpyzalski.pl.
       

      Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/26ppXfRnCoHaAg7y7

      Liczba miejsc ograniczona

       

    • Spotkanie online pt.: Wszystko co warto wiedzieć o dysleksji rozwojowej. Termin 19.04.2021 o godz. 16.00
     • Spotkanie online pt.: Wszystko co warto wiedzieć o dysleksji rozwojowej. Termin 19.04.2021 o godz. 16.00

     •  

      W ramach Dni Dysleksji organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli dnia 19.04.2021 r. o godz. 16.00 -17.00 odbędzie się spotkanie online dotyczące problematyki specyficznych trudności w uczeniu się.

      Zapraszamy zainteresowanych rodziców i nauczycieli  na spotkanie online pt.: Wszystko co warto wiedzieć o dysleksji rozwojowej, które prowadzi mgr Agnieszka Rzepiela – pedagog -terapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

      Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej, wymiany doświadczeń w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

      Link do zapisu: https://forms.gle/ZvhZgXzBqeyi8hEt5

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LiveWebinar  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Oswój swój stres - obudź swój wewnętrzny spokój. Termin 08.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Oswój swój stres - obudź swój wewnętrzny spokój. Termin 08.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Oswój swój stres - obudź swój wewnętrzny spokój.
      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia:

      • Stres, emocje w stresie – wprowadzenie do szkolenia.
      • Mapa własnego stresu.
      • Trening oswajania własnego stresu – budzimy swój wewnętrzny spokój.
      • Techniki antystresowe do zastosowania w sytuacji kryzysowej: metody oddechowe, wizualizacyjne, afirmacje.
      • Techniki, nawyki, które zmniejszają ilość stresu w naszym życiu: uważność, praca ze scenariuszami, praca z przekonaniami, uważność i mindfulness.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.04.2021 r., godz. 17.00 – 20.00

      Prowadząca: dr Beata Master

      Tutorka, superwizorka tutorów, coach w obszarach kariery i edukacji, trenerka, doktor nauk społecznych, wiceprezeska Fundacji Pracownia Jutr, autorka marki BE-MASTER oraz kilkunastu opracowań z zakresu edukacji i rozwoju. Autorka publikacji pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Od ponad 8 lat pracuje i szkoli w sektorze edukacji na każdym poziomie oraz prowadzi superwizje dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych, np. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (bardzo dobrze oceniane). Posiada ponad 3000 godzin doświadczenia szkoleniowego, 500 godzin coachingu
      i tutoringu indywidualnego. Prowadziła ok. 100 godzin superwizji tutorskich. Rozpoczyna kształcenie w zakresie coachingu systemowego oraz psychoterapii. Współpracowała z ponad 100 instytucjami i firmami, szkołami, uczelniami oraz tysiącami ludzi. Występowała, min. na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, TEDxKatowice, w programie akceleracyjnym w Izraelu.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)
      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LiveWebinar  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/KQnYjVgRgdsZAJBB7

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/SH8BwR3tQzkkfozn7

       

      Liczba miejsc ograniczona

    • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla dyrektorów. Termin: 8.04.2021 r. godz. 10.00 - 11.30
     • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla dyrektorów. Termin: 8.04.2021 r. godz. 10.00 - 11.30

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają dyrektorów sosnowieckich szkół do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia dla dyrektorów.

      Temat: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty.

      Termin: 8.04.2021 r. godz. 10.00 - 11.30

      Czas trwania: 3 h - 2 +1 praca własna

       

      Miejsce: online LiveWebinar, link zostanie wysłany 06.04.2021
      Prowadzenie: Cezary Lempa – RODN „WOM” w Katowicach
      Plan szkolenia
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego próbnego egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM"
      w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021
      z języka obcego (opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna z wynikami.

      Formularz zapisu: https://forms.gle/acTcDszDcrJL73RP8

       

    • Grupa wsparcia nt.: Capuccino Belfra. Termin 29.03.2021 godz. 16.00 - 17.30
     • Grupa wsparcia nt.: Capuccino Belfra. Termin 29.03.2021 godz. 16.00 - 17.30

     •    Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstaje nasza grupa wsparcia.

       

         Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne grupy wsparcia "Cappuccino Belfra". Podczas spotkania organizacyjnego nauczyciele będą mieli możliwość wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb, oczekiwań i pomysłów odnośnie grupy wsparcia, które uwzględnimy przy okazji kolejnych spotkań. Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu. 

       

      Termin pierwszego spotkania to 29 marca o godzinie 16.00.

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online pod linkiem: https://app.livewebinar.com/547-939-912/99d62d00c4ee26787581665a2e091c4c

       

      Grupę wsparcia prowadzić będzie Magda Jankowska-Migdał, psycholożka pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Paulina Stolecka, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, psychoterapeutka psychodynamiczna oraz Anna Mandat psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog.

      Grupa wsparcia odbywa się w ramach miejskiego projektu „Nikt nie jest doskonały”.